Halvårsmöte 4 mars 2023

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Halvårsmöte §1081-1098

4 mars 2023

Tranås

 

§ 1081 Öppnande
Ordförande öppnar möte 10.17

§ 1082 Närvarande
Joacim Ståhl, John-Olof Ståhl, Mats Andersson, Kent Bäckrud, Beth Lindecrantz

§ 1083 Dagordningen
Godkännes

§ 1084 Protokolljusterare
Kent och Joacim

§ 1084 Föregående protokoll
Godkändes, Joacim köper inte skrivare då vi inte vet hur det går för föreningen.

§ 1085 Ekonomi
Vi ligger plus i ekonomin.

§ 1086 Fonder
Sökt en fond

§ 1087 Läger
Beth redovisade

§ 1088 Medlemsregistret
113 betalande medlemmar.

§ 1089 Hemsidan
Mats redovisar och uppdaterar det som saknas.

§ 1090 Facebook
Rullar på

§ 1091 Loggan
Vi har frågan vilande till vi vet hur det går för föreningen

§ 1092 Föreningens framtid
Göra en enkät för att medlemmarna ska svara på hur de vill det ska bli med föreningen. Skickas via post och frankerat kuvert för retur och ska vara inne senast 14 april.

§ 1093 Valberedningen
Bordlägges tills vi har fått in enkäten

§ 1094 Rapporter
Inga inkomna

§ 1095 Inkomna skrivelser
Jakob har önskat att få ekonomisk hjälp med en ny dator.
Beslut: Jakob får komma in med en ny ansökan där han motiverar varför han vill ha ekonomiskt stöd av föreningen.

§ 1096 Övriga frågor
• Beth lämnar över gratulationsansvaret till John-Olof.
• Om föreningen läggs ner så tas det beslut på nästa möte hur vi gör. Kent skriver en lathund för vår förening

§ 1097 Kommande styrelsemöte
19 april på teams 19.00. Kent skickar länk.

§ 1098 Avslut
Möte avslutas 12.50

Justerare:
Joacim Ståhl och Kent Bäckrud

Both comments and pings are currently closed.