Halvårsmöte 26 februari 2022

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Halvårsmöte §889-1002

27 februari 2022

Scandic Billingen, Skövde

 

§ 880. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 09:45

§ 881. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Beth Lindecrantz och Franziska Grafe.

§ 882. Vid protokoll
Franziska Grafe

§ 883. Dagordning
Dagordningen godkänns enhetligt.

§ 884. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§ 885. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom. Inga kommentarer.

§ 886. Föreningens ekonomi
En fond som inte nyttjades under 2021 ska betalas tillbaka. Utöver det är ekonomin oförändrad (det vill säga god) eftersom aktiviteter planerade för 2021 ställdes in på grund av pandemin.

§ 887. Hemsidan/ Facebook
Kontaktperson ”ögonläkare” och ”vuxenneurolog” är vakant på hemsidan. Styrelsen försöker att ta kontakt med relevanta kontaktpersoner som skulle kunna tänka sig vara kontaktpersoner på hemsidan. Hemsidan behöver aktualiseras i flera avseenden.

Facebooksidan används och är fortsatt ett bra forum för informationsutbyte. Endast medlemsansökningar på engelska eller svenska godkänns.

§ 888. Medlemsregister
Föreningen har 83 medlemmar varav 24 diagnosbärare. Beth kontaktar tidigare medlemmar som inte betalat för 2022. Medlemmar som inte har betalat stryks 2022-04-01.

§ 889. Medlemsavgifter
Medlem 150 kronor, stödmedlem 100 kronor och familj (inkl hemmavarande barn oavsett barnens ålder) 300 kronor.

§ 890. Föreningens stadgar
Stadgarna gås igenom, paragrafnummer behöver justeras. I övrigt lämnas stadgarna utan kommentarer.

§ 891. Ansvarsfördelning och förtroendevalda
Ordförande: Carola Sandfridsson
Suppleant: Jakob Fichtelius, Beth Lindecrantz
Vice ordförande: Beth Lindecrantz
Sekreterare: Franziska Grafe
Medlemsregisteransvarig: Mats Andersson, Beth Lindecrantz
Hemsida ansvarig: Mats Andersson
Kassör: Jonas Brewitz
Revisor: Johan Johansson
Gratulationsansvarig: Beth Lindecrantz
Fondansvariga: Franziska Grafe
Valberedning: Styrelsen
Kontaktperson mot Sällsynta Diagnoser: Jakob Fichtelius: Kontaktperson mot Sällsynta Diagnoser
Julbrev: Carola Sandfridsson

Poster som behöver tillsättas på årsmötet:
Ansvariga sommarläger 2023
Fondansvarig

§ 992. Digitala/fysiska utskick
Utskick med information till medlemmar via mail går inte alltid fram. En lista för att uppge sina kontaktuppgifter kommer att skickas runt till alla deltagare på årsmöte. Det säkraste är att skicka ut viktig information via post. Ordförande lägger upp information på Facebook om att alla medlemmar i föreningen ska uppdatera sina kontaktuppgifter.

§ 993. Start av valberedningens arbete inför årsmötet
Beth ställer upp som ledamot på två år
Mats har ett år kvar som ledamot

Poster som behöver fyllas:
Ordförande på ett år
En suppleant på 1 år
En kassör
En revisor

Via hemsidan och Facebook vädjar styrelsen till medlemmarna att ta en plats i styrelsen.

§ 994. Sommarläger
16 boenden, varav 9 stugor och 7 villavagnar är bokade på Saxnäs camping på Öland. På årsmötet kommer ca 27 personer delta, lokal för 30 personer är bokade för årsmötet. 11 personer har anmält att kunna hjälpa till med gemensam grillning. Det kommer finnas samtalsgrupper för mamma/pappa och diagnosbärare. Karin Olsson från Sällsynta Diagnoser som är delaktig i projektet ”Sällsynt mitt i livet” bor på Öland och deltar gärna på sommarlägret.
Kostnaden för lägret är budgeterat till ca 150.000 kr och lägret som det är planerat förväntas rymmas i den budgeten och det finns även utrymme för en jubileumsaktivitet inklusive en skattjakt eller liknande. Beth kollar upp olika alternativ och tar in kostnadsförslag.

§ 995. Fondansökningar
Återbetalning till kronprinsessans Margaretas minnesfond på grund av inställt läger 2020 och 2021 är problematisk då föreningen inte fått uppgifter om vilken bank det ska återbetalas till och tiden för återbetalning har gått ut. Styrelsen kollar upp vilken bank insättningen gjordes.
Beth tar ansvar för att söka stöd från kronprinsessan Viktoria fonden.

§ 996. Verksamhetsberättelse
Ordförande presenterar ett utkast av verksamhetsberättelse. Utkastet uppdaterasav ordförande till årsmötet med aktuellt antal medlemmar och några mindre justeringar.

§ 997. Budgetförslag 2023
Budgetförslag presenteras på nästa styrelsemöte som äger rum måndag 2022-04-04 kl 20 via Teams.

§ 998. Föreningslogga
Förslag på ny folder med den nya loggan presenteras. Beslut om den nya loggan tas på årsmötet. Små justeringar i layouten och texten kommer att göras inför årsmötet. Foldern kommer även finnas som fil på hemsidan.

§ 999. Årsmöte
Årsmöte samt konstituerande styrelsemöte äger rum i samband med sommarläger (årsmötet är planerat till torsdagen 2022-07-28 kl 16 på Saxnäs camping på Öland). Till kallelsen bifogas ett förslag på den nya loggan, samt länk för att delta på mötet digitalt. På årsmötet tar en omröstning beslut om den nya föreningsloggans framtid (beslut tas med två tredjedelars majoritet).
Beth håller ett kort tal om föreningens historia i samband med välkomstmötet.

§ 1000. Inkomna rapporter
Inga inkomna rapporter.

§ 1001. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§ 1001. Övriga frågor
1. Att tillmötesgå allas behov:
Styrelsen är enig om att inte diskutera kritik av styrelsens beslut via Facebook-sidan. Sådan kritik bemöts från styrelsen via privata meddelanden eller samtal.

2. Jakob informerar från Sällsynta Diagnoser:
Jakob tog kontakt med Malin på Sällsynta Diagnoser om vilka aktiviteter Sällsynta Diagnoser har i pipelinen. Under mars och april kommer fyra digitala tillfällen om föreningsarbete, styrelseuppdrag och GDPR hållas.

§ 1002. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-02-26 kl 16:55.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Mats Andersson och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.