Årsmöte 5 september 2021

Posted by Mats Andersson in Aktiviteter | Föreningen | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte 2021

5 september 2021

via Teams

 

1. Ordförande öppnar årsmöte.
Carola Sandfridsson öppnar årsmötet kl 16:15

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse har skett i behörig ordning

3. Fastställande av röstlängd
Henrik och Carola Sandfridsson, Jesper Bohm, Franziska Grafe, Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Katarina Lilja, Karin Fichtelius

4. Val av årsmötesfunktionärer
ordförande: Carola Sandfridsson
mötessekreterare: Franziska Grafe
2 protokoll justerare: Mats Andersson, Beth Lindecrantz
2 rösträknare: Henrik Sandfridsson, Jesper Bohm

5. Fastställande av dagordning
Tillägg punkt 26: Övriga frågor.
Dagordningen och tillägget av punkt 25 ”Konstituerande möte” godkännes enhetligt.

6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (2020)
Carola Sandfridsson redovisar verksamhetsberättelsen i korta drag. Verksamhetsberättelsen godkännes enhetligt.

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2020)
Henrik Sandfridsson redovisar balansräkningen och resultaträkningen i uppdrag av föreningens kassör Jonas Brewitz. Resultaträkning och balansräkningen godkännes enhetligt.

8. Behandling av revisionsberättelsen för 2020
Henrik Sandfridsson redovisar revisionsberättelsen i uppdrag av föreningens revisor Johan Johansson. Revisionsberättelsen godkännes enhetligt.

9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående år.

10. Behandling om motioner
Inga motioner inkomna

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (2022)
300 kr för familjemedlemskap (boende på samma adress) per år
150 kr för medlem per år
100 kr för stödmedlem per år
Medlemsavgiften godkännes enhetligt.

12. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår
För föredrag om Sturge-Weber får en diagnosbärare med assistent eller anhörig resekostnader betalt av styrelsen. Föreläsare som bjuds in till läger ersätts också för resekostnader.
Kassör utanför föreningen 1500kr, bjuds även in till årsmötet inklusive resekostnader och boende.
Förslaget att bibehålla dessa subventioner inklusive tillägget för kassör utanför styrelsen godkännes enhetligt.

13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår (2022)
Carola Sandfridsson redogör för verksamhetsplan och ger ett förslag för en budget för kalenderår 2022. Verksamhetsplanen och budgeten godkännes enhetligt.

14. Stadgarna
Inga ändringar i stadgarna.

15. Val av föreningsordförande
Mötesordförande framför valberedningens förslag: Carola Sandfridsson som ordförande ytterligare ett år. Förslaget godkännes enhetligt.

16. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter
Mötesordförande framför valberedningens förslag: Franziska Grafe sittande på 1 år och omval av Mats Andersson på 2 år som ordinarie ledamöter.
Mötet beslutar enhetligt om ovan nämnda.
Valberedningen föreslår Jakob Fichtelius för ytterligare 1 år och Beth Lindecrantz för 2 år som suppleanter.
Förslagen godkännes enhetligt.
Jonas Brewitz föreslås som kassör utanför styrelsen för ett år. Han ersätts med ett arvorde för sitt arbete. Förslaget godkännes enhetligt.

17. Val av revisor samt suppleant
Som ordinarie revisor föreslås Johan Johansson utanför föreningen för ett år. Förslaget godkännes enhetligt. Som suppleant för revisor föreslås Jakob Fichtelius. Förslaget godkännes enhetligt.

18. Val av kontaktpersoner
Förslaget att ha ”styrelsen” som kontaktperson godkännes enhetligt.

19. Val av projektansvariga sommarläger 2022
Beth Lindecrantz och Lotta Lindecrantz föreslås som projektansvariga för sommarläger 2022. Förslaget godkännes enhetligt.

20. Val av fondansvariga
Franziska Grafe och Beth Lindecrantz föreslås som fondansvariga. Förslaget godkännes enhetligt.

21. Val av valberedning
Valberedningen lämnas vakant. Förslaget godkännes enhetligt.

22. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
Årsmöte kommer att äga rum i samband med sommarläger 2022 på Öland. Datum och tid beslutas på ett konstituerat styrelsemöte i anslutning till årsmötet.
Förslaget godkännes enhetligt.

23. Förslag ny föreningslogga
Ordförande, Carola Sandfridsson redovisar arbetet med att ta fram en uppdatering av profilmaterial och ny logotyp för föreningen. Styrelsen jobbar vidare med det under året.

24. Sommarläger 2022
Beth Lindrecrantz redovisar arbetet och planeringen inför sommarläger 2022

25. Konstituerande styrelsemöte
Det konstituerande styrelsemöte äger rum på café Vetekatten i Stockholm lördag 2021-09-11, kl 14:00 för att alla styrelsemedlemmar ska kunna underteckna verksamhetsårets dokument.

26. Övriga frågor
Inga övriga frågor

27. Avslutning av föreningsårsmötet
Carola Sandfridsson avslutar årsmötet kl 16:45

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Mats Andersson och Beth Lindecrantz

Both comments and pings are currently closed.