Styrelsemöte 21 juni 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §822-836

21 juni 2021

via Teams

 

§ 822. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl. 20:45.

§ 823. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 824. Närvarande
Mats Andersson, Karolina Bohm, Franziska Grafe, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson.

§ 825. Vid protokoll
Franziska Grafe

§ 826. Val av protokolljusterare
Karolina Bohm och Carola Sandfridsson.

§ 827. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom, inga kommentarer.

§ 828. Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt god ut.

§ 829. Resultat- och balansrapport för 2021
Henrik Sandfridsson redovisar resultat- och balansrapport för 2021. Fondmedel ligger kvar till 2022.

§ 830. Budgetförslag 2022
Ordförande presenterar en preliminär budget för 2022. Förslaget godkänns av styrelsen och bifogas kallelsen till årsmötet.

§ 831. Fonder
De flesta fondmedlen får behållas till 2022. Fondansvarig har tagit kontakt med Kronprinsessan Margaretas Minnesfond (som inte har återkopplat än) igen och bett om besked

§ 832. Verksamhetsberättelse
Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen och bifogas kallelsen till årsmötet.

§ 833. Ny logga
Karolina presenterar det nya förslaget på loggan enligt feedback som kommit in från medlemmarna. Förslaget godkänns av styrelsemöte. Förslag på profilmaterial med den nya loggan tas fram och presenteras förhoppningsvis på årsmötet. På årsmötet fattas beslut om den nya loggan och i kallelsen till årsmötet påminns alla medlemmar om att beslut om den nya loggan fattas på årsmötet.

§ 834. Ny folder
Karolina jobbar vidare med en ny, uppdaterad version av foldern.

§ 835. Övriga frågor
Sommarläger 2022: Beth Lindecrantz skickade ett bokningsförslag för lägret 2022 till styrelse. Ordförande tar några frågor och funderingar kring bokningsförslaget med Beth Lindecrantz

§ 836. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 21.33

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Karolina Bohm och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.