Styrelsemöte 19 april 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §807-821

19 april 2021

via Teams

 

§ 807. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl. 20.08.

§ 808. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 809. Närvarande
Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson.

§ 810. Vid protokoll
Karolina Bohm.

§ 811. Val av protokolljusterare
Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson.

§ 812. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom, inga kommentarer.

§ 813. Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt god ut. Samtliga lägeravgifter för det inställda lägret sommaren 2021 har återbetalats.

§ 814. Resultat- och balansrapport
Pga. olika omständigheter har kassören ej hunnit färdigställa resultat- och balansrapporten för 2020. Dessa kommer färdigställas och gås igenom på kommande styrelsemöte.

§ 815. Budget 2022
Förslag till budget 2022 tas fram med hjälp av vår kassör efter att föregående års resultat- och balansrapport är färdig. Även denna gås igenom på kommande styrelsemöte.

§ 816. Fonder
Fondansvarigas arbete med kontakt med de olika organisationer vi beviljats fondmedel för vårt inställda läger fortsätter. I nuläget väntar vi svar angående tre fonder.

§ 817. Ny fondansvarig
Fondansvarig Pernilla Stark har tackat nej till att fortsätta som fondansvarig. Ordförande Carola ber valberedningen ta fram förslag på ersättare.

§ 818. Verksamhetsberättelse
Redigerad version kommer skickas ut och gås igenom vid nästa styrelsemöte.

§ 819. Ny logga
Karolina tar kontakt med Clas för korrigeringar av nya förslaget på loggan enligt feedback som kommit in från medlemmarna. Förslaget diskuteras vidare på kommande styrelsemöte.

§ 820. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 821. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20.33

Sekreterare: Karolina Bohm

Protokolljusterare: Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.