Halvårsmöte 6 mars 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Halvårsmöte §786-806

6 mars 2021

via Teams

 

§ 786. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 09:41.

§ 787. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe.

§ 788. Vid protokoll
Franziska Grafe.

§ 789. Dagordning
Dagordningen godkänd.

§ 790. Val av protokolljusterare
Carola Sandfridsson och Karolina Bohm.

§ 791. Föregående protokoll
Inget att rapportera från föregående protokoll.

§ 792. Föreningens ekonomi
Medlemsavgifter är inbetalda. På grund av rådande situation har utgifterna varit små. Föreningen blir återbetalningsskyldig för vissa fonder, detta tas upp under egen punkt.

§ 793. Hemsidan/ Facebook
Hemsidan uppdateras löpande.
Katarina är ansvarig för Facebookgruppen. Mats kollar med Katarina att det är okej.

§ 794. Medlemsregistret och medlemsavgifter
1. Föreningen har 114 medlemmar varav 23 diagnosbärare. Karolina hjälper Mats med arbetet med medlemsregistret. Medlemmar som inte har betalat stryks ur medlemsregistret efter årsmötet.
2. Medlem 150 kronor, stödmedlem 100 kronor och familj (inkl hemmavarande barn) 300 kronor.

§ 795. Ansvarsfördelning och förtroendevalda
Ordförande: Carola Sandfridsson
Suppleant: Jakob Fichtelius, Karolina Bohm
Vice ordförande: Karolina Bohm
Sekreterare: Franziska Grafe
Medlemsregisteransvarig: Mats Andersson och Karolina Bohm
hemsida ansvarig: Mats Andersson
Kassör: Jonas Brewitz
Gratulationsansvarig: Karolina Bohm
Ansvariga sommarläger 2022: Beth och Lotta Lindecrantz tillfrågas
Fondansvariga: Franziska Grafe, Pernilla Stark
Valberedning: Beth Lindecrantz
Kontaktperson mot Sällsynta Diagnoser: Jakob Fichtelius: Kontaktperson mot Sällsynta Diagnoser
Julbrev: Karolina Bohm

§ 796. Start av valberedningens arbete inför årsmötet
Ordförande kontaktar valberedningen med information att nuvarande styrelsemedlemmar kan tänka sig sitta kvar men att styrelsen skulle vilja ha förstärkning. Karolina Bohm och Carola Sandfridsson kan tänka sig att sitta kvar ett år. Ny valberedning måste utses till nästa år.

§ 797. Inställt sommarläger
Sommarlägret 2021 är inställt på grund av rådande pandemi. Medlemmar är informerade via Facebook och Mail. Lägret flyttas fram till samma tid och plats 2022 om lägeransvarig kan tänka sig att ansvara för det.
Lägeravgifter betalas tillbaka till medlemmar som har betalat lägeravgift.

§ 798. Återbetalning av fonder
Beviljade fonder redogörs till styrelsen@sturge-weber.se.
Följande fonder godkänner uppskov av lägret till 2022: Stiftelsen Lars Hiertas minnesfond, Prins Carl Gustafs minnesfond.

Följande fonder återkommer med besked angående uppskov av lägret till 2022: Sunnerdahls Handikappfond (slutet på maj), Kronprinsessan Margarethas Minnesfond

Följande fonder har inte återkommit med svar och kontaktas igen: Jerringfonden, Linnea och Josef Karlssons minnesfond, Ulf Lundahls minnesfond, Solstickan

Franziska bevakar mailen fonder@sturge-weber.se och kontaktar fonderna som inte har återkopplat angående återbetalning.

Mötet pausas kl 11:08 till 11:30

§ 799. Verksamhetsberättelse
Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen för 2020. Ordförande uppdaterar det förslaget och skickar ut det till styrelsen. Verksamhetsberättelsen undertecknas på årsmötet.

§ 800. Budgetförslag
Budgetförslag är inte klar än och presenteras istället på nästa styrelsemöte.

§ 801. Föreningsloggan
Förslag till ny föreningslogga har tagits fram och presenterats för medlemmar. Responsen på loggan har varit blandad. Loggan uppdateras med bland annat starkare kontrast. I samband med kostnaden för att uppdatera profilmaterial (som foldrar) med aktuell information ser styrelsen en möjlighet att uppdatera loggan. Styrelsen tar fram ett förslag för eventuell övergång till den nya loggan som presenteras på årsmötet. Föreningen namn är: Sturge-Weber föreningen Sverige. Namnet måste vara enhetligt på alla forum, profilmaterial och dokument.

§ 802. Årsmöte
Årsmötet senareläggs på grund av rådande pandemi till söndag 2021-09-05 kl 16:00. Årsmötet planeras hållas digitalt. Konstituerande möte planeras som en fysisk träff på Vetekatten i Stockholm lördag 2021-09-11 kl 14:00

§ 803. Inkomna Rapporter
Inga inkomna rapporter

§ 804. Inkomna skrivelser
Inga nya skrivelser inkomna

Mötet pausas för lunchrast kl 13:36-14:00

§ 805. Övriga frågor
1. Nya medlemmar borde få ett enhetligt utskick med praktisk information och ett välkomnande till föreningen. Förslag till en sådan mall tas fram. I utskicket borde ingå:
a. Folder
b. Blankett med uppgifter om
i. Familjemedlemmar födelsedatum
ii. Adress
iii. Mailadress
iv. T-shirt-storlek på diagnosbäraren
c. Brev ”välkommen till Sturge-Weber föreningen”
i. Ideell, rikstäckande förening
ii. Årsmöte
iii. Paraplyorganisation Sällsynta diagnoser
iv. Sommarläger
v. Medlemsavgifter
vi. Hemsida/ Facebook-gruppen

Ett sådant ”välkomstkit” tas fram i samband med nytt profilmaterial. Kit:et skickas ut från och med årsmötet 2021-09-05. Franziska tar fram ett förslag till välkomstkit.

2. Styrelsen har gått igenom profilmaterial och kommit fram till att bland annat t-shirts och jackor är av äldre modeller och udda storlekar och därför kommer att utgå ur sortimentet. Styrelsen skickar ut information till nya medlemmar de får en jacka till vuxen och en t-shirt till barn gratis. Till övriga medlemmar skickas information om att profilmaterial som utgår ur sortimentet just nu kan köpas till ett rabatterat pris oavsett om loggan ska uppdateras eller ej (först till kvarn gäller).

§ 806. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2021-03-06 kl 14:51

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Carola Sandfridsson och Karolina Bohm

Both comments and pings are currently closed.