Konstituerande möte 3 oktober

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande möte §735-746

3 oktober 2020

Vetekatten Stockholm

 

§ 735. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 14:28

§ 736. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm och Franziska Grafe.

§ 737. Vid protokollet
Franziska Grafe.

§ 738. Dagordning
Övriga frågor: Förslag av gåvobevis, kommunikation utåt

§ 739. Val av protokolljusterare
Karolina Bohm och Carola Sandfridsson.

§ 740. Val av ansvarsuppgifter i styrelsen
Vice ordförande: Karolina Bohm
Sekreterare: Franziska Grafe
Ansvarig hemsida: Mats Andersson
Ansvarig medlemsregistret: Mats Andersson fortsätter 2020 ut, därefter tar Karolina Bohm över.
Kontaktperson mot Sällsynta Diagnoser: Jakob Fichtelius
Jonas Brewitz är kassör och ombud

§ 741. Beslut om rätt att teckna firma
Föreningens ordförande, Carola Sandfridsson, är firmatecknare.

§ 742. Kommande styrelsemöten under året
Styrelsemöte: Måndag 2021-12-07 kl 20:00 via Teams.
Halvårsmöte: Skövde, 5-7 mars 2021, två övernattningar.
Styrelsemöte: Måndag 2021-04-12 kl 20 via Teams.
Styrelsemöte: Måndag 2021-05-17 kl 20 via Teams.
Styrelsemöte: Öland, 2021-07-28 kl 16.

§ 743. Årsmöte 2021
Årsmötet 2021 hålls vecka 30 i samband med årsmöte 2021-07-29 10:00, anslutningsmöjlighet för icke närvarande via Teams

§ 744. Uppdatering av föreningslogga
Nytt förslag till loggan tas emot väl av styrelsen, kontrasten ska eventuellt justeras. Karolina kontaktar Clas. Förslaget går ut till medlemmarna med julbrevet och röstas om digitalt i början på 2021. Bilden bifogas protokollet och finns tillgängligt på hemsidan.

§ 745. Övriga frågor
Förslag på gåvobevis:
Förslag till gåvobevis tas emot väl. Karolina uppdaterar och återkommer.

Kommunikation utåt:
Hur når vi nya medlemmar: uppdatering av folder, kontakta neurologer, habilitering, dermatologer, ögonläkare. Jakob Fichtelius och Jesper Bohm tar ansvar för att agera kommunikatör utåt. Franziska Grafe tar kontakt med Drottning Silvia Sjukhuset och epilepsiteamet i Göteborg.

§ 746. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-10-03 kl 15:37.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Karolina Bohm och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.