Årsmöte 6 september 2020

Posted by Mats Andersson in Aktiviteter | Övrigt | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte 2020

6 september 2020

Virtuellt via TEAMS

 

1. Ordförande öppnar årsmöte
Carola Sandfridsson öppnar årsmötet kl 17:02

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse har skett i behörig ordning

3. Fastställande av röstlängd
Henrik och Carola Sandfridsson, Jesper och Karolina Bohm, Franziska Grafe, Pernilla Stark, Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius.

4. Val av årsmötesfunktionärer
ordförande: Carola Sandfridsson
mötessekreterare: Franziska Grafe
2 protokoll justerare: Karolina Bohm, Pernilla Stark
2 rösträknare: Henrik Sandfridsson, Beth Lindecrantz

5. Fastställande av dagordning
Tillägg punkt 23: Övriga frågor.
Dagordningen och tillägget av punkt 23 ”Övriga frågor” godkännes enhetligt.

6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (2019)
Carola Sandfridsson redovisar verksamhetsberättelsen i korta drag. Verksamhetsberättelsen godkännes enhetligt.

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2019)
Henrik Sandfridsson redovisar balansräkningen och resultaträkningen i uppdrag av föreningens kassör Kent Backerud. Resultaträkning och balansräkningen godkännes enhetligt.

8. Behandling av revisionsberättelsen för 2019
Henrik Sandfridsson redovisar revisionsberättelsen i uppdrag av föreningens revisor Jonas Brewitz. Revisionsberättelsen godkännes enhetligt.

9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående år.

10. Behandling om motioner
Inga motioner inkomna

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (2021)
300 kr för familjemedlemskap (boende på samma adress) per år
150 kr för medlem per år
100 kr för stödmedlem per år
Medlemsavgiften godkännes enhetligt.

12. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår
För föredrag om Sturge-Weber får en diagnosbärare med assistent eller anhörig resekostnader betalt av styrelsen. Föreläsare som bjuds in till läger ersätts också för resekostnader.
Kassör utanför föreningen 1500kr, bjuds även in till årsmötet inklusive resekostnader och boende.
Förslaget att bibehålla dessa subventioner inklusive tillägget för kassör utanför styrelsen godkännes enhetligt.

13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår (2020)
Carola Sandfridsson redogör för verksamhetsplan och ger ett förslag för en budget för kalenderår 2020. Verksamhetsplanen och budgeten godkännes enhetligt.

14. Stadgarna
Justeringar från 2019:
Nya formuleringar i stadgarna:
§5 föreningens årsmöte hålls i samband med sommarläger
§6 årsavgiften erläggs senast 31 januari, för att kunna skicka påminnelser
De föreslagna ändringarna i stadgarna godkännes enhetligt.

15. Val av föreningsordförande
Mötesordförande framför valberedningens förslag: Carola Sandfridsson som ordförande ytterligare ett år. Förslaget godkännes enhetligt.

16. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter
Mötesordörande framför valberedningens förslag: Franziska Grafe för 2 år och Mats Andersson sittande på 1 år som ordinarie ledamöter.
Mötet beslutar enhetligt om ovan nämnda.
Valberedningen föreslår Jakob Fichtelius för ytterligare ett år och Karolina Bohm som suppleanter.
Förslagen godkännes enhetligt.
Jonas Brewitz föreslås som kassör utanför styrelsen för ett år. Han ersätts med ett arvorde för sitt arbete. Förslaget godkännes enhetligt.

17. Val av revisor samt suppleant
Som ordinarie revisor föreslås Johan Johansson utanför föreningen för ett år. Förslaget godkännes enhetligt.

18. Val av kontaktpersoner
Förslaget att ha ”styrelsen” som kontaktperson godkännes enhetligt.

19. Val av projektansvariga
Beth Lindecrantz och Lotta Lindecrantz föreslås som projektansvariga för sommarläger 2021. Förslaget godkännes enhetligt.

20. Val av fondansvariga
Franziska Grafe och Pernilla Stark. Beth Lindecrantz hjälper med ansökan om Viktoriafonden. Förslaget godkännes enhetligt.

21. Val av valberedning
Beth Lindecrantz ställer upp som valberedning, en vakans. Förslaget godkännes enhetligt.

22. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
Årsmöte kommer att äga rum i samband med sommarläger 2021 på Öland. Datum och tid beslutas på ett konstituerat styrelsemöte i anslutning till årsmötet.
Förslaget godkännes enhetligt.

23. Övriga frågor
Konstituerande möte: Protokoll och papper kräver styrelsemedlemmarnas signeringar. Styrelsen föreslår ett fysiskt dagsmöte för det. Förslaget godkänns enhetligt av mötet.
Gratulationsansvarig: Karolina Bohm erbjuder sig att ta ansvar för gratulationerna. Förslaget godkännes enhetligt.

Sommarlägret: Preliminärbokning behöver bokas så snarast efter årsskiftet. För att underlätta administrationen vid eventuella återbetalningar ska inbetalning för lägeravgift och övriga avgifter i samband med lägret (som lakan, frukost etc) specas noga i inbetalningen framöver.

24. Avslutning av föreningsårsmötet
Carola Sandfridsson avslutar årsmötet kl 17:40

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Pernilla Stark och Karolina Bohm

Both comments and pings are currently closed.