Styrelsemöte 30 juni 2020

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Extrainsatt styrelsemöte §718-734

30 juni 2020

via Teams

 

§ 718. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10.

§ 719. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe.

§ 720. Vid protokollet
Franziska Grafe.

§ 721. Dagordning
Dagordningen godkänd.

§ 722. Val av protokolljusterare
Karolina Bohm och Carola Sandfridsson.

§ 723. Föregående protokoll
Inget att rapportera från föregående protokoll.

§ 724. Ekonomi
Få utgifter, inkomster ser bra ut. Överskottet överförs till lägret 2021 enligt §712. Fonder.

§ 725. Fonder
Fråga om att använda bidrag från Linnea och Josef Carlssons stiftelse 2021 istället (alternativt återbetalning) har inte besvarats än. Josef Axelsson Johnssons stiftelsen har beviljat bidrag och bidraget får användas 2021. Eventuellt överskott efter lägret 2021 ska återbetalas till stiftelserna.

§ 726. Återbetalning sommarläger 2020
Påminnelse om återbetalning för lägeravgiften skickas ut i samband med kallelse till årsmötet. Sista datum för att begära återbetalning är 2020-06-31. Ej besvarade påminnelser hanteras som gåvor.

§ 727. Årsredovisning 2019
Styrelsen godkänner ordförandes förslag på årsredovisningen.

§ 728. Budget 2021
Förslag till budget godkänndes av revisorn.

§ 729. Årsmöte 2020
Årsmötet hålls digitalt via Microsoft Teams söndagen 2020-09-06 kl 17. Ordförande och sekreterare sitter på samma plats i Göteborg under mötet. Karolina hjälper till med IT-support via telefon under mötet. Ordförande skickar instruktioner för hur man kopplar upp till mötet i samband med kallelsen.

§ 730. Sommarläger 2021
Ordförande kontaktar lägeransvarig Beth Lindecrantz för bokning av stugor vecka 30 2021. Brev och mail om att nästa läger planeras till vecka 30 skickas ut till alla medlemmar i samband med kallelse till årsmötet. Informationen läggs även upp på hemsidan och Facebook.

§ 731. Uppdatering av logotyp
Förslag till uppdaterad logotyp tas fram under sommaren. Carola kollar förslag på hoodies som kan tryckas med den nya loggan.

§ 732. Gåvobevis
Materialkostnaden för gåvobevisen blir ca 1,50kr/st. Karolina återkommer med mer detaljer vid nästa styrelsemöte.

§ 733. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 734. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-06-30 kl 21:09.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Karolina Bohm och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.