Styrelsemöte 16 oktober 2019

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §659-671

16 oktober 2019

Discord

 

§ 659 Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 20.04.

§ 660 Närvarande
Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson.

§ 661 Dagordning
Dagordningen godkänd.

§ 662 Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§ 663 Ekonomi
Ordförande redogör för ekonomin som för närvarande ser god ut.

§ 664 Hemsidan
Våra stadgar läggs upp på hemsidan för att göra dem mer lättillgängliga för medlemmarna.

§ 665 Facebook
Fortsatt används Facebooksidan som ett bra forum att lyfta och bolla olika frågor mellan medlemmarna på sidan.

§ 666 Medlemsregistret
Mats arbetar vidare för att se till att vi lagrar personuppgifter på ett korrekt sätt. Han har kontaktat avgående ordförande för att efterhöra vilka uppgifter vi behöver ha kring våra medlemmar. Riksförbundet behöver ha personnummer på diagnosbärarna. Mats kommer skissa på ett utskick till medlemmarna för information kring vilka uppgifter vi sparar samt vilka rättigheter medlemmarna har om de vill ändra sina uppgifter i vårt register.

§ 667 Fonder
Fondansvariga har meddelat att vi beviljats medel från en stiftelse samt att vi preliminärt beviljats medel från ytterligare en stiftelse. De väntar svar från flera stiftelser angående fonder som redan sökts och det återstår cirka tio fonder att söka.

§ 668 Sommarlägret 2020
17 familjer är preliminärt anmälda till nästa sommarläger. Alla medlemmar hade ej fått mail angående preliminär anmälan, frågan lyftes på Facebooksidan och ska därefter vara löst.

Beth Lindecrantz som ansvarar för planeringen av lägret föreslår att årsmötet äger rum på torsdagen under lägerveckan – kl 16.00. Vi beslutar att årsmötet äger rum enligt hennes förslag. Ordförande kommer ej kunna delta på årsmötet. Vi behöver framöver ta ställning till vem som ska leda mötet.
Beth har meddelat att det planeras för samtalsgrupper för mammor, pappor och vuxna diagnosbärare under lägret. Hon önskar förslag på andra aktiviteter från styrelsen. Förslag som lämnas under mötet innefattar besök på Eketorps borg, Solliden, Ölands djurpark samt Lådbilslandet. Ansvarig för lägret får undersöka frågan kring aktiviteter på lägret vidare.

Priset för stugorna som vi fått uppgift om stämmer ej överens med priserna som angetts på campingens hemsida. Carola ber ansvarig för lägret göra ett förtydligande angående priserna.

Vid årsmötet 2019 deltog vår externa kassör Kent Bäckrud. Vi har nu även en extern revisor. De kommer bjudas in att delta i årsmötet och beslut tas att föreningen bekostar deras resa och en natts boende om de deltar.

Styrelsen beslutar att Mats Andersson som behöver delta på styrelsemötet på onsdagen under lägerveckan får ta med sig sin anhöriga diagnosbärare med familj till lägret redan på onsdagen. Detta då det skulle innebära att föreningen behöver stå för dubbla resekostnader för sällskapet om de reser på olika dagar och att det skiljer mycket lite i boendekostnad för den anhöriga diagnosbäraren med familj om de bor en extranatt på campingen.

§ 669 Halvårsmöte
Styrelsens halvårsmöte kommer äga rum 28/2-1/3 2020 i Skövde. Beslut tas att styrelsemedlemmarna reser till mötet fredag och hem från mötet söndag för att vi ska hinna med allt som behöver göras under mötet på lördagen. Vi äter gemensam lunch samt middag på lördagen. Middag på fredagen bekostar vi själva. Tågbiljetter bokas av respektive styrelsemedlem och kvitto/reseräkning lämnas till kassören.

§ 670 Övriga frågor
Styrelsen har uppmärksammats på att det finns medlemmar som upplever svårighet att delta i lägret då de är i behov av assistans. Föreningen bekostar uppehälle och resa för medföljande assistent. Karolina kollar upp hur det brukar fungera med assistent/ledsagare när det gäller omkostnader som aktiviteter och måltider och återkopplar till Carola.

§ 671 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl 21.04

Vid protokollet Karolina Bohm

Justerat av Carola Sandfridsson och Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.