Extrainsatt styrelsemöte 8 september 2019

Posted by Mats Andersson in Okategoriserade

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §649-658

8 september 2019

Skypemöte

 

§649. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 20.08.

§650. Närvarande
Carola Sandfridsson, Mats Andersson, Jakob Fichtelius (ansluter kl 20.23) samt Karolina Bohm.

§651. Dagordning
Dagordningen godkänd.

§652. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§653. Styrelsens sammansättning
På grund av jävsförhållande är det olämpligt att föreningens nuvarande revisor fortsätter om föreningens ordförande ska sitta kvar. Vi beslutar att ordförande ska sitta kvar och därmed avgår Henrik Sandfridsson med omedelbar verkan som revisor. Styrelsen väljer Jonas Brewitz att ersätta Henrik Sandfridsson som revisor till nästa årsmöte.

§654. Ändring av stadgar
Vid föregående årsmöte valdes Kent Bäckerud till kassör utanför styrelsen. Då detta ej stämmer överens med föreningens nuvarande stadgar (§5) lägger styrelsen på kommande årsmöte fram förslag för ändring av stadgarna. Detta för att det i framtiden ska vara möjligt att kunna välja extern kassör.

§655. Sommarläger 2020
Beth och Lotta Lindecrantz har undersökt och skickat förslag inför sommarläger 2020 – Stockeboda gård (Österlen), Jägersbo (Höör) och Kronocamping Saxnäs (Öland). Styrelsen ber Beth och Lotta arbeta vidare med Kronocamping Saxnäs.

§656. Fondansökningar
Med tanke på att det är jubileumsår för föreningen sätts ett mål att få in 140 000 kronor från fonder för att kunna anordna 2020 års läger. Carola Sandfridsson meddelar fondansvariga.

§657. Övriga frågor

a) GDPR
Mats Andersson undersöker för närvarande huruvida föreningen följer gällande regler hos datainspektionen (GDPR). Han rensar bort uppgifter från medlemsregistret som ej är relevanta. Han kommer ta kontakt med Föreningssupport för att efterhöra vilka uppgifter de lagrar.

b) Nya kontaktformer
För att förbättra kommunikationen vid kommande styrelsemöten ska styrelsemedlemmarna undersöka vilka kommunikationsvägar som finns förutom Skype.

§658. Mötets avslutande
Ordförande Carola Sandfridsson avslutar mötet kl 20.44.

Vid protokollet
Karolina Bohm

Justerat av Carola Sandfridsson och Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.