Styrelsemöte 10-11 juli

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sws-150x150.jpg

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §631-648

10-11 juli 2019 på First Camp Umeå

 

 

§631. Mötets öppnande

Ordförande Beth Lindecrantz öppnar mötet 17:50

§632. Närvarande

Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Katarina Jädergård, Mats Andersson, Franziska Grafe

§633. Dagordning

Dagordningen godkänd

§634. Val av protokolljusterare

Franziska Grafe och Mats Andersson

§635. Föregående protokoll

Inget att rapportera från föregående protokoll

§636. Projekt och aktiviteter.

 1. Sommarläger 2019. Lägerstart 2019-07-11 kl 16. Genomgång av inbjudan. Inget tält till gruppen, men allmän grillplats som samlingsplats. Årsmöte 2019-07-13
 2. Pernilla Stark hjälper med fonderna.
 3. Ingela Videbäcken kollar på lämplig lokal och boende för lägret 2020 i Göteborg med omnejd.

 

§637. Hemsidan

Hemsidan uppdateras löpande. Medlemmar som inte längre sitter i styrelsen plockas bort från Sturge Weber-mejlen och messenger-gruppen för styrelsemedlemmar.

§638. Facebook

Katarina Jädergård uppdaterar gruppinformationen.

§639. Föreningens ekonomi

Ekonomin ligger under föregående års resultat på grund av ökade kostnader samt färre godkända fondmedel. Kent Bäckrud är ny kassör utanför styrelsen.

§640. Medlemsregistret

Föreningen har 153 medlemmar varav 138 huvudmedlemmar. Sammanlagt 65 familjer och 23 diagnosbärare. 15 medlemmar lämnar föreningen.

§641. Sällsynta Diagnoser

Beth Lindecrantz rapporterar om inbjudan till höstmöte och ordförandemöte samt inbjudan till CSD-träff. Jakob Fichtelius har anmält intresse till att närvara.

§642. Fonder

Föreningen har fått medel ifrån fyra fonder som täcker kostnaderna för sommarlägret 2019

§643. Beslut om budget och verksamhetsplan för verksamhetsår

Förslag till budget 2020:

Intäkter:
Gåvor 2 000
Försäljning 2 500
Medl.avgifter 14 000
Stöd och stipendier130 000
148 500
Kostnader:
Bank 1 100
Porto 2 000
Folder och förbrukningsmateriel 500
Inköpsvaror och materiel 500
Styrelsen 20 000
Läger124 400
148 500

Verksamhetsplan 2019:

 • Vi förnyar hemsidan och håller den uppdaterad.
 • Effektivisera medlemsregistret.
 • Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, facebook och broschyr. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
 • Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva att delta, i först hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betala föreningen resekostnader för två personer; diagnosbärare och anhörig/talesman.
 • Fondsökande, ständigt pågående
 • Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar
 • Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
 • Sprida information om sommarläger.
 • Sturge Weberdagen 1 nov – aktivitet

 

§644. Rapporter

Inga inkomna rapporter

§645. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser inkomna

§646. Övrigt

Inga övriga punkter

§647. Årsmötet

Dagordningen för årsmötet gås igenom och justeras. Som punkt 14. tas stadgarna upp och övriga punkter förskjuts.      

§648. Avslutning

Vi avslutar mötet 2019-07-11 kl 12:15.

 

 

Justerat av Franziska Grafe och Mats Andersson

                     

Both comments and pings are currently closed.