Årsmöte 12 juli 2019

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Styrelseprotokoll

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sws-150x150.jpg

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte 2019

12 juli 2019 på First Camp Umeå

   

 1. Ordförande öppnar årsmöte.

Beth Lindecrantz öppnar årsmötet kl 10:50  

 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett i behörig ordning  

 1. Fastställande av röstlängd

16 röstberättigade. Se bilaga ”anmälda till sommarlägret”.          

 1. Val av årsmötesfunktionärer

ordförande: Kent Bäckrud
mötessekreterare: Franziska Grafe
2 protokoll justerare: Lena Hasselgren och Kim Lindecrantz
2 rösträknare: Lena Hasselgren och Kim Lindecrantz  

Kent Bäckrud presenterar sig och svenska epilepsiförbundet, samt tipsar om hemsidan www.epilepsi.se för t.ex. broschyrer, information, aktiviteter och läger. Det har kommit ut nationella riktlinjer för definitionen av epilepsi. Rapporten finns på socialstyrelsens hemsida.

 1. Fastställande av dagordning

Endaste ändring är § 14 Stadgarna. Dagordningen godkänns enhälligt.          

 1. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (2018)

Beth Lindecrantz redovisar verksamhetsberättelsen i korta dra. Verksamhetsberättelsen godkänns enhälligt.  

 1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2018)

Kassör för föreningen, Kent Bäckrud redovisar balansräkningen och resultaträkningen. Resultaträkning och balansräkningen godkänns enhälligt.   

 1. Behandling av revisionsberättelsen för 2018

Föreningens revisor, Henrik Sandfridsson redogör för revisionsberättelse, som godkänns enhälligt.          

 1. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

Styrelsen får ansvarsfrihet för föregående år.          

 1. Behandling om motioner

Inge motioner inkomna                                                                           

 1. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (2020)

300 kr för familjemedlemskap
150 kr för enskild aktiv medlem (med barn)
100 kr för inaktiv medlem eller stödmedlem

Medlemsavgiften fastställs av röstlängden.      

 1. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår

För föredrag om Sturge Weber får en diagnosbärare med assistent eller anhörig resekostnader betalt av styrelsen. Föreläsare som bjuds in till läger ersätts också för resekostnader. Mötet tar beslut att bibehålla dessa subventioner.  

 1. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår (2020)

Beth Lindecrantz redogör för verksamhetsplan och ger ett förslag för en budget för kalenderår 2020. Föreningens revisor påpekar att föregående års budget bör framöver ingå i balansräkningen för att följa upp verksamhetsåret. Verksamhetsplanen och budgeten godkänns av mötet.  

 1. Stadgarna                                                                                         

Ett förslag för marginella justeringar av stadgarna redogörs av Katarina Jädergård. Nya formuleringar i stadgarna:

 • 5 föreningens årsmöte hålls i samband med sommarläger
 • 6 årsavgiften erläggs senast 31 januari, för att kunna skicka påminnelser

De föreslagna ändringarna i stadgarna godkänns enhälligt av mötet.  

 1. Val av föreningsordförande                                                                                 

Valberedningen föreslår Carola Sandfridsson som ny ordförande. Hon har varit aktiv styrelsemedlem i idrottsföreningar tidigare.
Mötet beslutar enhälligt om ovan nämnda.

 1. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter                                                           

Valberedningen föreslår Franziska Grafe för ytterligare ett år och Mats Andersson omval på 2 år som ordinarie ledamöter.
Mötet beslutar enhälligt om ovan nämnda.
Valberedningen föreslår Jakob Fichtelius för ytterligare ett år och Karolina Bohm som suppleanter.
Mötet beslutar enhälligt om ovan nämnda.

Kent Bäckrud föreslås som kassör utanför styrelsen för ett år.
Han ersätts med ett arvode för sitt arbete. Förslaget godkänns av mötet.                                                                                                                       

 1. Val av revisor samt suppleant

Som ordinarie revisor föreslås Henrik Sandfridsson. Förslaget godkänns enhälligt.                                        

 1. Val av kontaktpersoner                                                                   

Förslaget att ha ”styrelsen” som kontaktperson beslutas av mötet.                                                                                                         

 1. Val av projektansvariga                                                                  

Ingela Videbäcken, Beth Lindecrantz och Lotta Lindecrantz föreslås som projektansvariga för sommarläger 2020. Mötet godkänner förslaget enhälligt.                                                                                                                                                 

 1. Val av fondansvariga                                                                      

Franziska Grafe, Pernilla Stark och eventuellt Carolina Perssons alternativt Beth Lindecrantz föreslås som fondansvariga. Mötet beslutar enhälligt om ovan nämnda fondansvariga.                                                                                                                                      

 1. Val av valberedning                                                                         

Lena Hasselgård och Martin Jädergård föreslås. Förslaget godkänns enhälligt.

 

Mötet tar en kort paus kl 12:10 och återupptas kl 12:19

 

 1. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte                               

Beslut tas i konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet.                                   

 1. Avslutning av föreningsårsmötet

Kent Bäckrud avslutar årsmötet kl 12:20

 

 

 

Justerat av Lena Hasselgren och Kim Lindecrantz

Both comments and pings are currently closed.