Styrelsemöte 11 juli 2018

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §553-571

11 juli 2018

Moraparken

 

§ 553. Närvarande

Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Katarina Jädergård, Jakob Fichtelius, Beth Lindecrantz

§ 554. Mötets öppnande

Beth öppnar mötet kl 15:15

§ 555. Dagordning

Dagordning godkändes

§ 556. Val av protokolljusterare

Ingela Videbäcken och Mats Andersson

§ 557. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänt. §550 Angående postgiroblanketter, överlåts till nästa styrelse att ta hand om.

§ 558. Projekt och aktiviteter

Genomgång av aktiviteter för Sommarlägret 2018. Vi går igenom programmet för årets läger. Deltagare: 15 familjer + 1 familj på årsmötet

Fondansökningar, Karolina Bohm har erbjudit sig att hjälpa till. Ingela introducerar våra rutiner

Sommarläger 2019, Liselott och Henrik Jezek, Umeå, ansvarar för lägret nästa år.

§ 559. Hemsidan

Bidrag med bilder från sommarläger mottages tacksamt. Hemsidan hålls uppdaterad.

§ 560. Facebook

Rullar på, få nya medlemsansökningar, men dialogen är aktiv.

§ 561. Föreningens ekonomi

Vår ekonomi är god, inkomsterna täcker våra utgifter. Nya jackor är inköpta, 3 jackor i varje stl i både dam och herr. T-shirts i stl större har inhandlats.

§ 562. Medlemsregistret/Medlemmar

Medlemmar155
Kvinnor87
Män68
Huvudmedlem74
Familjemedlem81

En ny medlem från Tyskland. Bror till en vuxen diagnosbärare.

§ 563. Sällsynta Diagnoser

Vårt riksförbunds ordförande, Elisabeth Wallenius avgår. Blir ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Ny ordförande i Sällsynta Diagnoser är Ulf Larsson.

§ 564. Fonder

Vi har fått bidrag från fyra fonder

§ 565. Beslut om budget och Verksamhetsplan för verksamhetsår

Budget 2018Budget 2019
IntäkterIntäkter
Gåvor4 0004 000
Försäljning2 0002 000
Medl.avgifter17 00013 000
Stöd / stipendier95 000130 000
118 000149 000
KostnaderKostnader
Bank1 0001 100
Tel/porto, data2 0002 000
Folder, förbr.material6 0001 000
Inköpsvaror/material1 0001 000
Resekostnader
(Styrelsekostnader)
18 00025 000
Läger90 000118 900
118 000149 000

2018

Verksamhetsplan

Vi håller hemsidan uppdaterad.

Underhålla medlemsregistret.

Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, Facebook och broschyr. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.

Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilka kan vara till glädje för våra medlemmar där vi kan erbjuda aktiva att delta, i först hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betalar föreningen resekostnader för två personer; diagnosbärare och anhörig/talesman.

Fondsökande, ständigt pågående

Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar

Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen

Sprida information om sommarläger.

§ 566. Rapporter

Inga rapporter inkomna

§ 567. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser inkomna

§ 568. Övrigt

Broschyren: Pdf-filens utseende och innehåll behöver gås igenom och korrigeras, görs under lägertiden.

Frågan uppkom om föreningens rätta namn: enligt § 1 Namn

Föreningens namn är Sturge Weber föreningen Sverige. Den utgör en förening under Riksförbundet Sällsynta Diagnoser Sverige och erlägger årligen avgift till dem.

Katarina har gjort armband med text Sturge Weber. Armband finns till försäljning, samt material. 50,- för vuxna, barn 30,-

§ 569. Årsmöte

Genomgång av Årsmötesprotokoll inför den 12/7.

§ 570. Kommande styrelsemöte

Bestäms av den nya styrelsen under det Konstituerande mötet

§ 571. Avslutning

Ordförande avslutar mötet 17:30

Protokollförare Ingela Videbäcken
Justerat av Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.