Årsmöte 12 juli 2018

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte

12 juli 2018

Moraparken Mora

 

§ 1. Mötet öppnas
Beth Lindecrantz öppnar mötet kl 13.10

§ 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslöts att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 3. Fastställande av röstlängd
Upprop gjordes enligt deltagarlistan.
Konstaterades att 20 personer har rösträtt, 8 anmälda hade förhinder.

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer
– Till ordförande valdes Beth Lindecrantz.
– Till mötessekreterare valdes föreningens sekreterare Ingela Videbäcken.
– Till protokolljusterare och rösträknare valdes Bertil Backlund och Katarina Jädergård

§ 5. Fastställande av dagordning
Tillägg till dagordningen angående foton från läger
Beslöts att fastställa dagordningen.

§ 6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 2017
Verksamhetsberättelsen godkändes och beslöts läggas till handlingarna.

§ 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning bokslut 2017
Beth Lindecrantz och Henrik Sanfridsson redogör för resultat och balansräkning. Beslöts godkänna resultat- och balansräkningen.

§ 8. Behandling av revisionsberättelsen för 2017
Revisor Henrik Sandfridsson läser revisionsberättelsen.
Ansvarsfrihet beviljas och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 läggs till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Beslöts att bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 10. Behandling om motioner
Inga motioner inkomna

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår 2019
Beslöts att behålla medlemsavgifterna oförändrade.

§ 12. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår
Subventionering till diagnosbärarna, inbjudna och styrelsen.
§ 524 Föreningens ekonomi
Beth redovisar per den 22/2 2018:
Ekonomin är god, pengar finns för planerade aktiviteter

Beslöts att styrelsen får sina kostnader betalda på:
1. Sommarlägren. Anmälningsavgiften samt övriga avgifter som också subventioneras för alla deltagare
2. Närvaro vid inbjudningar och tillställningar där vårt syndrom är representerat och inte ersätts av arrangör. Ex anmälningsavgift, resekostnader, ersättning semesterdagar etc.
Beslöts att det även ska gälla medlemmar som deltar enl ex 2

§ 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår 2019
Ordförande går igenom budgeten och verksamhetsplan

Intäkter
Gåvor4 000
Försäljning2 000
Medl.avg13 000
Stöd / stipendier130 000
149 000
Kostnader
Bank1 100
Tel / porto2 000
Förbr.material1 000
Inköpsvaror
Material
1 000
Styrelsekostnader25 000
Läger118 900
149 000

Verksamhetsplan 2019
• Vi håller hemsidan uppdaterad.
• Underhåll medlemsregistret.
• Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, Facebook och broschyr. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
• Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilka kan vara till glädje för våra medlemmar där vi kan erbjuda aktiva att delta, i först hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betalar föreningen resekostnader för två personer; diagnosbärare och anhörig/talesman.
• Fondsökande, ständigt pågående
• Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar
• Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
• Sprida information om sommarläger.

Beslöts att anta förslaget till budget samt verksamhetsplan för 2019

§ 14. Val av föreningsordförande
Enligt valberedningens förslag
Beslöts att enhälligt välja Bertil Backlund till föreningsordförande, nyval

§ 15. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter
Beslöts
att som ordinarie ledamöter välja:
Henrik Jezek, kassör, nyval
Franziska Grafe, nyval
att som suppleanter välja:
Katarina Jädergård, nyval och Jakob Fichtelius, nyval

§ 16. Val av revisor samt suppleant
Beslöts
att som revisor välja Henrik Sanfridsson, omval
att som suppleant välja Beth Lindecrantz, omval

§ 17. Val av projektansvariga
Beslöts att välja
Sommarläger 2019: Henrik och Liselott Jezek
Övriga projekt ex tioårsjubileum: Styrelsen

§ 18. Val av fondansvariga
Beslöts att välja
Karolina Bohm, nyval, Franziska Grafe, nyval, Ingela Videbäcken, omval

§ 19. Val av valberedning
Beslöts att välja
Sara Hügard och Ulf Thörn

§ 20. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
Datum 2019-07-11 Plats informeras senare.

§ 22. Avslutning av årsmötet
Tillägg, vädjan om bidrag med foton från sommarläger till alla som har foton att dela med sig av för hemsidan.
Ordförande avslutar mötet 14.50

Vid protokollet
Ingela Videbäcken
Årsmötessekreterare

Justeras

Katarina Jädergård och Bertil Backlund

Both comments and pings are currently closed.