Årsmöte 13 juli 2017

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte 2017

13 juli 2017

Lysingsbadet Västervik

 

§ 1. Mötet öppnas
Beth Lindecrantz öppnar mötet kl. 14.05

§ 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslöts att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 3. Fastställande av röstlängd
Upprop gjordes enligt deltagarlistan.
Konstaterades att 24 personer har rösträtt, 5 anmälda hade inte kommit.

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer
– Till ordförande valdes Katarina Jädergård.
– Till mötessekreterare valdes föreningens sekreterare Ingela Videbäcken.
– Till protokolljusterare och rösträknare valdes Bertil Backlund och Kim Lindecrantz

§ 5. Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordningen.

§ 6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 2016
Verksamhetsberättelsen godkändes och beslöts läggas till handlingarna.

§ 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning bokslut 2016
Revisor Henrik Sandfridsson redogör för resultat och balansräkning. Beslöts godkänna resultat- och balansräkningen.

§ 8. Behandling av revisionsberättelsen för 2016
Revisor Henrik Sandfridsson läser revisionsberättelsen.
Ansvarsfrihet beviljas och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 läggs till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Beslöts att bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 10. Behandling om motioner
• Familjeläger på Ågrenska, Göteborg enligt motion om samtalsgrupper.
Beth har kontaktat Ågrenska om en samtalshelg för diagnosbärare och föräldrar till vuxna och barn. Ersättning för utgifter kan sökas från Landstinget. När familjerna reser till Ågrenska så kan man även söka tillfällig föräldrapenning av Försäkrings-kassan.
Intresseanmälan anmäls till Beth under lägervistelsen, för vidare info till Ågrenska.
• Motion angående vuxenläger. Förslag att ha ett familjeläger i två delar, första delen enbart vuxna, andra delen barn. Ämnet diskuteras under lägret och vi presenterar förslaget som beslutats på Facebook och hemsidan.
• Ordförande planerar att avgå. Beth kan vara stöd för ny ordförande. Vem kan ta över inför nästa år?
• Inköp av tyg väskor med logga. www.alltryck.se Anmäl intresse under lägret eller återkom till Beth.

• Katarina kan tillverka armband liknande ”Fuck cancer”. Finns intresse för ett sådant med text enligt önskemål?
• Kjäll har samlat sina dikter i en bok som han kommer att ha till försäljning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår 2017
Beslöts att behålla medlemsavgifterna oförändrade.

§ 12. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår
Beslöts att betala resekostnad och logi för diagnosbärare, särskilt inbjudna och för styrelsen vid närvaro seminarier, kurser, konferenser etc.

§ 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår 2017
Ordförande går igenom budgeten och verksamhetsplan.

Intäkter
Gåvor 4000,-
Försäljning 2000,-
Medl.avg 17000,-
Stöd/stipendier 95000,-
118000,-

Kostnader
Bank 1000,-
Tel/porto/data 2000,-
Folder och förbrukn.mat. 6000,-
Inköpsvaror/material 1000,-
Resekostnader 18000,-
Läger 90000,-
118000,-

Verksamhetsplan 2017

• Att hålla hemsidan uppdaterad.
• Att uppdatera medlemsregistret.
• sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, Facebook och folder. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
• Bevaka konferenser och övriga aktiviteter, vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva medlemmar att delta, i första hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betalar föreningen resekostnader för två personer per tillfälle; diagnosbärare och anhörig/talesman.
• Att söka fondmedel till vår verksamhet
• Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar
• Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
• Sprida information om sommarläger

Beslöts att anta förslaget till budget samt verksamhetsplan för 2017

§ 14. Val av föreningsordförande
Enligt valberedningens förslag
Beslöts
att enhälligt välja Beth Lindecrantz till föreningsordförande

§ 15. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter
Beslöts
att som ordinarie ledamöter välja:
Ingela Videbäcken, sekreterare
Mats Andersson, hemsideansvarig
Katarina Jädergård, vice ordförande
att som suppleanter välja:
Lars Sandström

§ 16. Val av revisor samt suppleant
Beslöts
att som revisor välja Henrik Sandfridsson
att som suppleant välja Henrik Jezek

§ 17. Val av kontaktpersoner
Beslöts att välja
Styrelsen

§ 18. Val av projektansvariga
Beslöts att välja
Styrelsen

§ 19. Val av fondansvariga
Beslöts att välja
Britt-Marie Kjellgren och Ingela Videbäcken

§ 20. Val av valberedningen
Inga förslag till valberedning. Beslöts att ge styrelsen ansvararet för valberedning.

§ 21. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
Datum 2018-07-12 Plats informeras senare.

§ 22. Avslutning av årsmötet
Ordförande avslutar mötet 14.50

Vid protokollet

Ingela Videbäcken
Årsmötessekreterare

Justeras

Kim Lindecrantz och Bertil Backlund

Both comments and pings are currently closed.