Styrelsemöte 3 augusti 2016

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §437-456

3 augusti 2016

Siviks Camping, Lysekil

 

§ 437. Mötets öppnande

Beth öppnar mötet 15.30

 
§ 438. Närvarande

Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius, Lars Sandström. Mats Andersson är försenad och kommer 16.45

Ej närvarande, kommer senare under dagen: Lena Lövnord

 
§ 439. Dagordning

Vi startar med §442 och §449 i väntan på Mats. Dagordning godkänd efter justering.

 
§ 440. Val av protokolljusterare

Ingela och Lars

 
§ 441. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänt

 
§ 442. Projekt och aktiviteter.

 1. Sommarlägret 2016. Snabb uppdatering av lägrets program.
 2. Ansvar för fondsökningar 2017, Ingela Videbäcken och Britt-Marie Kjellgren
 3. Ansvar för nästa års läger: Familjen Nordin och Stark
 4. Förnya vår folder. Uppdrag angående vår folder: Beth kollar priser med Vistaprint. Jacob kollar vilket papper man kan använda till skrivare, var man kan köpa papper och till vilken kostnad för 5000 st. Ingela redigerar folder.

 
§ 443. Hemsidan Mats redovisar

 1. Lägga in bilden av Paul Uvebrant på hemsidan när han signerar tavlan.
 2. Lägga upp tavlan till budgivning på hemsidan och på Facebook.

 
§ 444. Facebook

Nya medlemmar har tillkommit under året, föreningsmedlemmar och andra.

 
§ 445. Föreningens ekonomi

Lena ej närvarande. Redogörelse senare

 
§ 446. Medlemsregistret/Medlemmar

Medlemsantalet 158 medlemmar sista juli i år. 77 huvudmedlemmar och 81 familjer. Därav 23 diagnosbärare. Sista december 2015, 154 medlemmar, 74 huvudmedlemmar och 80 familjer. Därav 21 diagnosbärare.

 
§ 447. Sällsynta Diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser. Vår förening finns på Drottning Silvias barn- och ungdoms sjukhus i Göteborg. Föreläsare var inbjuden till lägret men det inställdes pga förändrade förhållanden.

 
§ 448. Fonder

Vi har fått in fondmedel som täckt våra kostnader för läger och resor.

 
§ 449. Beslut om budget och Verksamhetsplan för verksamhetsår

Budget 2016                                                                   Budget 2017

Intäkter                                                                           Intäkter

Gåvor                                    4000,-                               Gåvor                                4000,-

Försäljning                            3000,-                               Försäljning                        2000,-

Medl.avg                             13000,-                               Medl.avg                        17.000,-

Stöd/stipendier                    90000,-                               Stöd/stipendier               95.000,-

110000,-                                                                118.000,-

Kostnader                                                                       Kostnader

Bank                                     1000, –                               Bank                                1.000.-

Tel/Porto                               1000, –                               Tel/Porto                         2.000,-

Förbrukn.material                  2000,-                               Förbrukn.material             6.000,-

Inköpsvaror/material             1000,-                               Inköpsvaror/material        1.000,-

Resekostnader                     18000,-                               Resekostnader                 18.000,-

Läger                                   87000.-                               Läger                               90.000,-

Totalt                                  110000,-                             Totalt                            118.000,-

 

Verksamhetsplan 2017

 • Att hålla hemsidan uppdaterad.
 • Att uppdatera medlemsregistret.
 • Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, Facebook och folder. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
 • Bevaka konferenser och övriga aktiviteter, vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva medlemmar att delta, i första hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betalar föreningen resekostnader för två personer per tillfälle; diagnosbärare och anhörig/talesman.
 • Att söka fondmedel till vår verksamhet
 • Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar
 • Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
 • Sprida information om sommarläger

 

§ 450. Fastställande av medlemsavgiften för kommande kalenderår (2017)

Samma som föregående år.

Familj 300,-  Enskild diagnosbärare 150,-  Aktiv enskild vuxen 150,-   Passiv enskild vuxen 100,-

 
§ 451. Rapporter

Inga rapporter inkomna

 
§ 452. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser inkomna

 
§ 453. Övrigt

En familj har med kort varsel tillkommit till lägret.

 
§ 454. Årsmöte

Adjungerande är mötesordförande för årsmötet Britt-Marie Kjellgren

Genomgång av Årsmötesprotokoll inför den 4 Augusti.

 
§ 455. Kommande styrelsemöte

Tider och platser bestäms på konstituerande möte efter årsmötet.

§ 456. Avslutning

Ordförande avslutar mötet 18.15

 

Protokollförare:

Ingela Videbäcken

 

Justerat av

 

Lars Sandström                                                               Ingela Videbäcken

 

Both comments and pings are currently closed.