Årsmöte 4 augusti 2016

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte

4 augusti 2016

Siviks Camping, Lysekil

 

§ 1. Mötet öppnas

Beth Lindecrantz öppnar mötet kl 15.15

§ 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett i behörig ordning.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Upprop gjordes enligt deltagarlistan.
Konstaterades att 24 personer har rösträtt, 3 anmälda hade inte kommit och 3 personer tillkommit.

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer

– Till ordförande valdes Britt-Marie Kjellgren, föreningens fondansvarige.
– Till mötessekreterare valdes föreningens sekreterare Ingela Videbäcken.
– Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kim Lindecrantz och Mats Andersson

§ 5. Fastställande av dagordning

Beslöts att fastställa dagordningen.

§ 6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 2015

Ordförande Beth Lindecrantz läste upp verksamhetsberättelsen.
Beslöts att fastställa verksamhetsberättelsen för 2015 och lägga till handlingarna.

§ 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning bokslut 2015

Kassör Lena Lövnord redogör för resultat och balansräkning. Beslöts godkänna balansräkningen.

§ 8. Behandling av revisionsberättelsen för 2015

Revisor Henrik Sandfridsson läser revisionsberättelsen och tillstyrker och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

Beslöts ansvarsfrihet beviljas och att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 till handlingarna.

§ 10. Behandling om motioner

Inga motioner inkomna

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår 2017

Beslöts att behålla medlemsavgifterna oförändrade.

§ 12. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår

Beslöts att betala resekostnad och logi för diagnosbärare, särskilt inbjudna och för styrelsen vid närvaro seminarier, kurser, konferenser etc.

§ 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår 2017

Ordförande går igenom budgeten och verksamhetsplan

Intäkter
Gåvor 4000,-
Försäljning 2000,-
Medl.avg 17000,-
Stöd/stipendier 95000,-
118000,-
Kostnader
Bank 1000,-
Tel/porto/data 2000,-
Folder och förbrukn.mat. 6000,-
Inköpsvaror/material 1000,-
Resekostnader 18000,-
Läger 90000,-
118000,-

Verksamhetsplan 2017

• Att hålla hemsidan uppdaterad.
• Att uppdatera medlemsregistret.
• Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, Facebook och folder. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
• Bevaka konferenser och övriga aktiviteter, vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva medlemmar att delta, i första hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betalar föreningen resekostnader för två personer per tillfälle; diagnosbärare och anhörig/talesman.
• Att söka fondmedel till vår verksamhet
• Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar
• Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
• Sprida information om sommarläger

Beslöts att anta förslaget till budget samt verksamhetsplan för 2017

§ 14. Val av föreningsordförande

Beslöts omval Beth Lindecrantz till föreningsordförande.

§ 15. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter

Beslöts att
Ordinarie ledamöter för 2 år välja Lena Lövnord, omval samt Jakob Fichtelius, omval
Suppleant för 1 år Lars Sandström, omval.

§ 16. Val av revisor samt suppleant

Beslöts att
Revisor för 1 år välja Henrik Sandfridsson, omval
Suppleant för 1 år välja John-Olof Ståhl, omval

§ 17. Val av projektansvarig utanför styrelsen

Beslöts att välja
Maria Nordin och Pernilla Stark som ansvariga för sommarläger 2017

§ 18. Val av fondansvariga

Beslöts att välja
Britt-Marie Kjellgren och Ingela Videbäcken

§ 19. Val av Facebookansvarig utanför styrelsen

Beslöts att välja Katarina Andersson.

§ 20. Val av valberedningen

Inga förslag till valberedning. Beslöts att ge styrelsen ansvarar för valberedning.

§ 21. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte

Datum 2017-07-13, plats informeras om senare.

§ 22. Avslutning av årsmötet

Dagens ordförande Britt-Marie Kjellgren tackar för dagens möte och får en blomma som tack för hjälpen.
Mötet avslutas 15.45

Vid protokollet

Ingela Videbäcken
Årsmötessekreterare

Justeras

Kim Lindecrantz               Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.