Årsmöte 12 juli 2015

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte

12 juli 2015

Eskilstuna

 

Vilsta sporthotell & Stf vandrarhem, Eskilstuna

§ 1. Ordförande öppnar årsmöte.
Ordförande Beth Lindecrantz öppnar mötet 11:10 och hälsar alla välkomna.

§ 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse har skett i behörig ordning.

§ 3. Fastställande av röstlängd
Upprop gjordes enligt deltagarlistan.
Konstaterades att 22 röstberättigade var på mötet.

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer
Till ordförande valdes Gunilla Andersson, Epilepsiföreningen i Södermanland.
Till mötessekreterare valdes Katarina Andersson.
Till protokoll justerare och rösträknare valdes Katarina Andersson och Kim Lindecrantz.

§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter tillägg av punkt 10, enkäter, rapporter samt om sommarläger.

§ 6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (2014)
Gunilla Andersson presenterar verksamhetsberättelsens rubriker samt speciell information som presenteras i denna. Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2014)
Lena Lövnord presenterar resultat- och balansräkning för föreningen för år 2014. Resultat- och balansräkningen godkänns och läggs till handlingarna. Tips från Gunilla Andersson om att ABF kan ställa lokaler till förfogande och ge ekonomiskt stöd.

§ 8. Behandling av revisionsberättelsen för 2014
John-Olof Ståhl presenterar revisionsberättelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Styrelsen för Sturge Weber föreningen Sverige får ansvarsfrihet efter det att mötet enhälligt röstat ”ja”.

§ 10. Behandling av motioner och rapporter
Halvårsmöte – Beth Lindecrantz presenterar förslaget att ha ett styrelsemöte i stället för ett halvårsmöte. Detta pga. att uppslutningen är dålig samt att styrelsearbetet kan underlättas med en extra halvdag. Mötet tillstyrker förslaget.

Beställning av jackor med logga – Beth informerar mötet om jackorna med logga som presenterades i början av sommarlägret. Carola och Henrik Sandfridsson har tagit fram två modeller som mötet uppskattar. Önskemål om ytterligare en logga på jackan framkom. Röstning om detta. Mötet kommer fram till att detta inte är lämpligt pga. extra kostnader.

SW dag den 1 november – Beth presenterar planer för Sturge Weber-dagen som kommer att vara den 1:a november. Katarina presenterar anledningen till valet av den 1:a november. Mötet tillstyrker förslaget att styrelsen jobbar vidare med detta.

Enkäter – Beth presenterar en enkät som Jakob Fichtelius har mailat till de vuxna diagnosbärarna i föreningen samt lagt ut i facebook-gruppen. Ingela har tillsammans med Jakob gjort och sammanställt enkäten. I enkäten framkommer att det bör komma fler aktiviteter till vuxna. Synpunker och förslag om detta framkommer under mötet. Ordförande rekommenderar att styrelsen tar till sig detta och planerar för detta framöver. Denna rapport godkänns av mötet.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (2016)
Beth presenterar föreningens förslag om att ha kvar samma medlemsavgift för ett år. Beslut om att medlemsavgifterna är oförändrade.

§ 12. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår
Subventionering till diagnosbärarna, inbjudna och styrelsen. Mötet beslutar att subventionering sker av aktiviteter och/eller resande/boende till diagnosbärare, inbjudna och styrelsen.

§ 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår (2016)
Lena presenterar budgeten för 2016:
Intäkter
Gåvor                                 4000
Försäljning                        3000
Medlemsavgifter             13000
Stöd/stipendier               90000
Total                                 110 000

Kostnader
Bank 1000
Tel/porto 1000
Förbrukningsmaterial      2000
Inköpsvaror/material       1000
Resekostnader                  18000
Läger                                  87000
Total                                110 000

Verksamhetsplan
Vi förnyar hemsidan och håller den uppdaterad.

Uppdatera medlemsregistret.

Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, facebook och broschyr.

Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.

Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva att delta, i först hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betala föreningen resekostnader för två personer; diagnosbärare och anhörig/talesman.

Fondsökande är ett ständigt pågående arbete

Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar

Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen

Sprida information om sommarläger.

Sturge-Weberdagen 1 nov – aktivitet

Beslöts att anta förslaget till budget samt verksamhetsplan för 2016.

§ 14. Val av föreningsordförande
Valberedningens förslag presenterades av Veronica Eriksson
Beslöt att omvälja Beth Lindecrantz som föreningsordförande för ett år.

§ 15. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter
2 ordinarie ledamöter för 2 år: Mats Andersson och Ingela Videbäcken valdes.
2 suppleanter för 1 år: Lars Sandström valdes. Mötet tillfrågades om det var någon intresserad att ta plats nummer två. Eftersom ingen anmälde sig, så tog mötet beslut om att bara ha en suppleant.

§ 16. Val av revisor samt suppleant
Beslöt att för 1 år välja:
Revisor Henrik Sandfridsson.
Suppleant Jan-Olof Ståhl.

§ 17. Val av kontaktpersoner
Hela styrelsen valdes som kontaktpersoner för föreningen.

§ 18. Val av projektansvariga
Beslöts att välja Lotta Lindecrantz. Det beslöts vidare att valberedningen, tillsammans med styrelsen jobbar vidare på att få fram ytterligare en person som projektansvariga för sommarlägret 2016.

§ 19. Val av fondansvariga
Beslöts att omvälja Ingela Videbäcken. Det beslöts även att styrelsen kommer ta fram en person till som skall hjälpa och dela ansvaret.

§ 20. Val av valberedning
Ordförande frågar Veronica Eriksson om hon vill ställa upp även nästa år. Hon tackar ja, om mötet kan godkänna detta. Mötet godkänner detta.

§ 21. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
Beslut om att återgå till att ha nästa årsmöte i början av lägret togs.
Vecka 31, första veckan i augusti, styrelsemöte den 3:e augusti, 4-7:e augusti är sommarlägret. Tre förslag framkommer av mötet vilka är följande – torsdag 4/8 kl 13:00, fredag 5/8 morgon eller kvällen den 4:e (torsdagen). 11 röstar för torsdagen, 4 för fredagen, och 1 för torsdagen på kvällen. Torsdagen kl 13:00 röstar 15 personer för, kvällen röstar 6 personer för.
Utfallet blir att årsmötet för 2016 skall hållas torsdagen den 4:e augusti kl 13:00.
Förslag om att vara på västsidan av Sverige.
Mötet beslutar att arbeta vidare med förslaget ”Lysekil” som plats för nästa sommarläger.

§ 22. Avslutning av föreningsårsmötet
Ordförande tackar alla deltagarna och avslutar mötet kl. 12:30.

Protokollet från årsmötet 12 juli 2015 skrivet av:
Katarina Andersson, årsmötessekreterare.

Justerat av:
Kim Lindecrantz     Katarina Andersson

Both comments and pings are currently closed.