Telefonmöte 22 oktober 2014

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Telefonmöte §338-354

22 oktober 2014

§ 338. Mötets öppnande
Beth förklarar mötet öppnat kl 19.00.

§ 339. Närvarande
Lena Lövnord, Fredrik Lövnord, Jakob Fichtelius, Katarina Andersson, Beth Lindecrantz och Ingela Videbäcken.
Lars Sandström ej närvarande.

§ 340. Dagordning
Förslaget till dagordningen godkändes.

§ 341. Val av protokolljusterare
Ingela och Katarina valdes.

§ 342. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänt.

§ 343. Föreningens ekonomi
Lena redovisar.
Lägerkostnaden som hamnade på 76000,- översteg vår budget och vi fick inte heller in så mycket fondpengar som vi planerat, flera sökta fonder som vi inte fick utdelning från.
Intäkter för lägret, fondpengar + egenavgifter minus kostnaden, blev ett underskott på 25000,-
Vi har sparpengar som täcker upp årets kostnader, men vi behöver jobba mer med att söka fondpengar och då satsa mer inför våren istället för hösten som vi provat med sämre resultat.

§ 344. Medlemsregistret
Beth har hand om medlemsregistret och berättar att två nya medlemmar har kommit in i föreningen i höst.

§ 345. Hemsidan
Katarina informerar. Styrelsen har fått nya mejladresser @sturge-weber.se. Alla ska kontrollera att det fungerar och eventuellt vända sig till Katarina eller Mats om man har problem med inloggning.
Alla styrelsemedlemmar står nu med bild och kontaktuppgifter på hemsidan.
Mats har haft utgifter för överföring av data men efterskänker kostnaden till föreningen.

§ 346. Facebook
Katarina informerar om Facebooksidan som rullar på med 128 medlemmar.

§ 347. Projekt
1. Leta sponsorer. Beth skickar vårt sponsorbrev till styrelsen för påseende och eventuell justering. Vi beslöt att alla gör ett försök på hemmaplan att fråga ett företag om sponsring. Som exempel på vad vi behöver sponsring till: sommarläger, halvårsmöte.
2. SW-dagen 1 november. Jakob kontaktar Carola och Henrik Sandfridsson för att påminna om deras uppdrag enligt § 299 , förslag på aktivitet på Sturge Weber dagen.
3. Ansvarig Sommarlägret 2015: Beth undersöker vem som kan ta ansvar för nästa sommarläger.

§ 348. Sommarlägret 2015
Bettan redovisar planeringen av plats, boende och aktiviteter inför sommarlägret.
Styrelsen beslöt att familjerna står för kostnad av åkband, men inträdet till Parken Zoo betalas av föreningen. Styrelsen beslöt vidare att frukost betalas av föreningen. Sänglinne betalar var familj för sig, eller tar med. Slutstädningen betalar föreningen.

§ 349. Fonder
Ingela redovisar sökta fonder samt planerade. Vi har 24 fonder som är aktuella som Beth och Ingela hjälps åt att söka. Vi ska också söka fondmedel inför halvårsmötet. Ingela ska också titta på vilka fondmedel som kan sökas från Landstingen.

§ 350. Rapporter
17 oktober: Ingela och Bettan träffades i Stockholm för fondplanering i samband med Ordförandemöte/höstmöte med Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
18-19 oktober Ordförandemöte i Stockholm. Ingela lägger ut en liten summering av mötet på hemsidan.

§ 351. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser inkomna. Det saknas kommentarer/summering av årets sommarläger. Ingela ska med hjälp av Kjäll skriva några rader att lägga på hemsidan.

§ 352. Övrigt
Bettan informerar att hon kommer att pendla till Norge och vara där under perioder. Katarina har mycket på agendan, studerar och arbetar på riksförbundet och har under hösten begränsad tid för styrelsearbete.
Katarina är med i Riksförbundets styrelse och kommer bl.a delta i Nätverket för region Syd.
Länk till de regionala centren saknas på hemsidan. Ingela kontaktar webbansvarig.

§ 353. Kommande styrelsemöte, halvårsmötet i Stockholm 31/1 – 1/2 2015
Möteslokal finns på förbundskontoret i Sundbyberg, Katarina bokar. Katarina letar lämpligt boende för styrelsen.

§ 354. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 20.35.

Justerat av

Katarina Andersson Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.