Årsmöte 11 juli 2014

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte 2014

Årsmötet 11 juli 2014

 Sjösunda

§ 1. Mötet öppnas
Beth Lindecrantz öppnar mötet kl 13.00

§ 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse har skett i behörig ordning.

§ 3. Fastställande av röstlängd
Upprop gjordes enligt deltagarlistan.
Konstaterades att 16 personer har rösträtt, 4 anmälda hade inte kommit.

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer
– Till ordförande valdes enhälligt Inger Gudmundhs från Gävle epilepsiförening.
– Till mötessekreterare valdes föreningens sekreterare Ingela Videbäcken.
– Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kim Lindecrantz och Katarina Andersson

Ordföranden överlämnade klubban till Inger Gudmundhs som är dagens ordförande. Inger presenterade sig själv innan hon gick vidare i programmet.

§ 5. Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordningen.

§ 6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår(2013)
Inger Gundmundhs läste ur verksamhetsberättelsen.
Beslöts att fastställa verksamhetsberättelsen för 2013 och lägga till handlingarna.

§ 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2013)
Kassör Lena Lövnord redogör för resultat och balansräkning. Det blev ett överskott som förs över till sparkontot. Beslöts godkänna balansräkningen

§ 8. Behandling av revisionsberättelsen för 2013
Inger läste delar av revisionsberättelsen då revisorerna inte kunde medverka.
Beslöts ansvarsfrihet beviljas och att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

§ 10. Behandling om motioner
• Hemsidan får ny ansvarig, Mats Andersson, och kommer att omarbetas, stödfunktion är Joacim Ståhl och Katarina Andersson
• SW-dag den 1 november. Beslöts att påbörja ett projekt om hur dagen bör utformas. Målet är att ha detta klart till 2015.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (2015)
Beslöts att behålla medlemsavgifterna oförändrade.

§ 12. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår
Subventionering till diagnosbärarna, inbjudna och styrelsen Beslöts enligt ordförandes Beth Lindecrantz förslag: Ersättning vid kurser seminarier ex Karolinska: För att främja deltagande betalar föreningen resekostnader för två personer; diagnosbärare och anhörig/talesman.

§ 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår (2015)
Ordförande Beth Lindecrantz går igenom budgeten och verksamhetsplan

Intäkter
Gåvor                       4000,-
Försäljning              3000,-
Medl.avg                10000,-
Stöd/stipendier     80000,-

Total                        97000,-

Kostnader
Bank                                1000,-
Tel/porto/data                1000,-
Förbrukn.material         2000,-
Inköpsvaror/material    3000,-
Resekostnader            10000,-
Läger                              80000,-
Total                                97000,-

Verksamhetsplan

• Vi förnyar hemsidan och håller den uppdaterad.
• Hålla medlemsregistret uppdaterat.
• Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, facebook och broschyr. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
• Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva att delta i först hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar.
• Fondsökande, ständigt pågående.
• Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar och sponsorer.
• Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen.
• Sprida information om sommarläger.

Beslöts
att anta förslaget till budget samt verksamhetsplan/inriktning för 2015

§ 14. Val av föreningsordförande
Valberedningens förslag presenterades av Veronika Eriksson
Beslöts att enhälligt omvälja Beth Lindecrantz till föreningsordförande på 1år

§ 15. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter

Beslöts att som ordinarie ledamöter på 2 år välja
Lena Lövnord, nyval
Jacob Fichtelius, omval

Att som suppleanter för 1 år välja
Fredrik Lövnord, nyval
Lars Sandström, nyval

§ 16. Val av revisor samt suppleant
Beslöts att för 1 år välja
John-Olof Ståhl omval
Gösta Ståhl omval

§ 17. Kontaktperson
Beslöts att välja
Styrelsen

§ 18. Val av projektansvarig
Beslöts att välja
Beth Lindecrantz

§ 19. Val av fondansvariga
Beslöts att välja
Beth Lindecrantz
Ingela Videbäcken

§ 20. Val av valberedning
Fortsatt uppdrag för Veronica Eriksson.
Beslöts att ge styrelsen uppdrag att utse resterande valberedning.

§ 21. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
Ny uppstart av sommarläger, torsdag-söndag, vecka 28. Årsmöte på söndagen kl 10.00, därefter hemresa.
Beslöts godkänna nya förslaget.

§ 22. Avslutning av årsmötet
Dagens ordförande Inger Gudmundhs tackar för dagens möte och får en tygväska med SWS logga som tack för hjälpen.

Protokollet från årsmötet 11 juli 2014 skrivet av:

Ingela Videbäcken
Årsmötessekreterare

Justeras
Kim Lindecrantz                                                       Katarina Andersson

Both comments and pings are currently closed.