Årsmöte Skövde 12 juli 2013

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll


 

Mötet öppnas

§ 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett i behörig ordning.

 

§ 2.  Fastställande av röstlängd

Upprop gjordes enligt deltagarlistan.

Konstaterades att 16 personer har rösträtt, 3 anmälda hade inte kommit.

 

§ 3. Val av årsmötesfunktionärer

– Till ordförande valdes enhälligt Lena Hasselgren

– Till mötessekreterare valdes föreningens sekreterare Ingela Videbäcken.

– Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kim Lindecrantz och Jakob Fichtelius

 

Ordföranden överlämnade klubban till Lena Hasselgren som är dagens ordförande. Lena berättade lite om sig själv innan hon gick vidare i programmet.

 

§ 4. Fastställande av dagordning

Beslöts att fastställa dagordningen efter tillägg under Övrig information under punkt 9

 

§ 5. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (2012)

Beth läste verksamhetsberättelsen

 

Beslöts

att fastställa verksamhetsberättelsen för 2012 och lägga till handlingarna

 

§ 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2012)

Kassör Tomas Palmkvist redogjorde för resultat och balansräkning.

 

§ 7. Behandling av revisionsberättelsen för 2012

Beth informerar att revisor inte kunde medverka, samt läster upp revisionsberättelsen.

Beslöts

Ansvarsfrihet beviljas och att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 till handlingarna

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012

§ 9. Behandling om motioner, övrig information

 1. Beth informerade om inbjudan från Sällsynta Diagnoser, resa till Danmark 24-25 aug, var endast ett fåtal från Sverige som fick inbjudan och då den var sent inkommen kunde ingen delta.
 2.  Vi har också fått inbjudan från Norges Sjeldne  Epilepsirelaterte diagnoser 14/11.  Katarina ska kolla upp om hon har möjlighet att åka och även Jacob ville delta.
 3. Ingela har fått inbjudan från Sällsynta Diagnoser som representant från Brukarnätverket för sällsynta diagnoser. Mötet är en workshop där 10 vårdgivare och 10 brukarrepresentanter har en dialog om målen för verksamheten på Centrum för Sällsynta Diagnoser på Drottning Silvias Barnsjukhus.

§ 10. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (2014)

Beslöts att behålla medlemsavgifterna oförändrade.

§ 11. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår

Subventionering till diagnosbärarna, inbjudna och styrelsen

 

Beslöts

att rese/boendeersättning för styrelse och inbjudna vid styrelsemöte och halvårsmöte:

Bil: 18;-/mil

Billigaste alternativet ska brukas, inom rimliga gränser, flyg kan vara billigare än tåg och kan vara befogat vid långa resor. Tåg, buss eller flyg.

Boende: Vi utgår från det billigaste alternativet på platsen. Ansvarig för mötet kontrollerar detta. Beslutet gäller 1 år

Styrelsen har årsmötets förtroende att hålla sig till det mest kostnadseffektiva

 

§ 12. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår (2014)

Kassör Tomas Palmkvist gick igenom budgeten och verksamhetsplan

Intäkter                               

Gåvor                 4000

Försäljning         3000

Medl.avg          15000

Stöd/stip.         60000         

82000

Kostnader

 

Bank                             609

Lokalhyra                   1000

Tel/porto/data             2500

Förbrukn.material      2000

Inköpsvaror/material  1000

Resekostnader           20000

Läger                         56400

83509

 

Verksamhetsplan

 

 • Vi skall arbeta vidare med vår hemsida för att hålla den uppdaterad.
 • Effektivisera medlemsregistret.
 • Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, facebook och broschyr. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
 • Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva att delta, i först hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar.
 • Fondsökande, ständigt pågående
 • Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar och sponsorer.
 • Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
 • Sprida information om sommarläger.
 • Projektledare tillsatt för att hitta sponsorer.

 

Beslöts

att anta förslaget till budget samt verksamhetsplan/inriktning för 2014

 

 

 

§ 13. Val av föreningsordförande

Valberedningens förslag presenterades av Slavica Palmqvist

Beslöts
att enhälligt omvälja Beth Lindecrantz till föreningsordförande på 1år

 

§ 14. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter

 

Beslöts

Att som ordinarie ledamöter välja

Ingela Videbäcken omval 2 år

Katarina Andersson omval 2 år

Tomas Palmkvist omval 1 år (Efterträder Maria Nordin som hade 1 år kvar)

Jacob Fichtelius omval 1 år (Efterträder Joacim Ståhl som hade 1 år kvar)

Att som suppleant välja

Lena Lövnord nyval 1 år

 

§ 15. Val av revisor samt suppleant

 

Beslöts

Att till revisor välja:

John-Olof Ståhl omval 1 år

Att till suppleant välja:

Gösta Ståhl omval 1 år

 

§ 16. Val av projektansvariga

 

Beslöts

Tomas Palmkvist omval 1 år

Jacob Fichtelius nyval 1 år

 

§ 17. Val av fondansvariga

 

Beslöts

Beth Lindecrantz omval 1 år

Ingela Videbäcken omval 1 år

 

§ 18. Val av valberedning

Beslöts

Slavica Palmkvist, sammankallande, omval 1 år

Mats Andersson nyval 1 år

Veronica Eriksson nyval 1 år

 

§ 19. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte

 

Beslöts att styrelsen återkommer.  Beslut fattas i slutet av lägervistelsen.

 

 

§ 20. Avslutning av årsmötet

 

Dagens ordförande Lena Hasselgren  tackar för mötet och får en tygväska med SWS logga som tack för hjälpen

 

Protokollet från årsmötet 12 juli 2013 skrivet av:

 

Ingela Videbäcken

Årsmötessekreterare

 

Justeras

 

Kim Lindecrantz                                                             Jakob Fichtelius

 

 

Both comments and pings are currently closed.