Styrelsemöte Telefonmöte 2013-02-10

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte

§§ 222-235

Telefonmöte 2013-02-10 15.00-16.05

§ 222. Mötets öppnande

 

§ 223. Närvarande

Ordförande Beth Lindecrantz,

Sekreterare Ingela Videbäcken, Jacob Fichtelius, Kassör Tomas Palmkvist

Ej närvarande

Veronica Eriksson, Katarina Andersson, Joacim Ståhl

 

§ 224.  Dagordning

Förslaget till dagordningen godkändes.

 

§ 225. Val av protokolljusterare

Ingela och Beth valdes till protokolljusterare

 

§ 226. Föregående protokoll

Godkändes utan justeringar.

 

§ 227. Föreningens ekonomi

Kassör Tomas redovisar balansräkningen för 2012. Enligt beslut sätts överskott från 2012 över till vårt sparkonto, som ger ränta, för att avsättas till kostnader för sommarläger.

 

§ 228.  Medlemsregistret

Ordförande och medlemsansvarige Tomas önskar att alla diagnosbärarna/ anhöriga tar reda på telefon nummer till sina bekanta som är medlemmar och deras mail adress om de har det, samt uppdatera adressen. Vi satsar på mailkontakt för att spara porto. Beslut fattat för att uppdatera mail och telefon till medlemmarna.

148 medlemmarar

 

§ 229. Inbjudan till sommarläger

Beslut, inbjudan skickas till diagnosbärare och aktiva medlemmar per post samt läggs ut på Facebook.

 

§ 230 Fonder

Beth och Ingela har sökt 7 st Fonder inför sommarens läger. Ytterligare fonder kommer att sökas under våren.

 

§ 231. Rapporter

Rapport från Brukarträffen i Malmö, Beth har skickat ut till styrelsen. Rapporten länkas från hemsidan. Nästa brukar träff är den 4 maj.

Jacob har varit på sin första Brukarträff och ska på nästa den 28/3. Ingela åker på möte nummer två, Dalheimers Hus i Göteborg 2 mars.

 

§ 232. Inkomna Skrivelser

Inga skrivelser inkomna

 

 

 

 

 

§ 233. Övrigt.

Hälsning till alla från Veronica som avgått i styrelsen.

Problematik runt överlämningen av åtkomst till medlemsregistret är löst, Beth och Tomas har tillgång till registret med varsin inloggning.

Fråga om Joacim och Veronica kommer att ersättas i styrelsen. Ny medlem i styrelsen inför årsmötet, förslag skickas till valberedning.

Jacob har gjort en lyckad laserbehandling med gott resultat.

 

 

§ 234. Kommande styrelsemöte

Nästa telefonmöte blir torsdagen den 11 april kl 19.00 – 20.00

 

§ 235.  Avslutning

Beth förklarar mötet avslutat klockan 16.05

 

Protokollförare Justerat av

 

Ordförande Beth Lindecrantz                                         Sekreterare Ingela Videbäcken

 

 

 

——————————————                               ………………………………………..

Both comments and pings are currently closed.