Stadgar

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Normalstadgar för Sturge Weber föreningen Sverige

§ 1            Namn

Föreningens namn är Sturge Weber föreningen Sverige. Den utgör en förening under Riksförbundet Sällsynta Diagnoser Sverige och erlägger årligen avgift till dem.

§ 2            Ändamål

Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga samt att verka för deras intressefrågor.

Föreningen skall inom sitt verksamhetsområde bland annat samla och sprida information, verka för god sammanhållning, arbeta för organisationens utveckling, ordna mötes- och studieverksamhet, så långt som möjligt svara för kontaktverksamhet för medlemmar och andra med Sturge Weber Syndrom, skapa social gemenskap och stödja varandra så att livet blir mer aktivt och självständigt för de berörda, samverka med övriga organisationer för förhindrande samt söka och utveckla kontakt med samhällets organ beträffande medicinska och sociala frågor.

§ 3            Medlemskap

Medlemmar i föreningen är de personer som anslutit sig till föreningen och erlagt fastställda avgifter.

§ 4            Verksamhet

Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen.

 

§ 5            Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls fösta dagen av föreningens sommarläger varje år. Förslag, som enskild medlem vill förelägga årsmötet, skall senast 10 dagar före årsmötet tillställas styrelsen. Kallelse till årsmöte skall ske senast 30 dagar före årsmötet.

Vid årsmöte väljs styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga ledarmöter jämte suppleanter. Ordförande väljs för ett år. Ordinarie ledarmöter bör väljas för sådan tid att hälften avgår vid påföljande årsmöte, övriga vid det därpå följande. Suppleanter väljes för ett år. Föreningen utser inom eller utom styrelsen kontaktperson och studieorganisatör.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1        Fråga om kallelse utgått till behörig ordning.

2        Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.

3        Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

4        Revisorernas berättelse.

5        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6        Fastställande av medlemsavgift.

7        Val av ordförande.

8        Val av styrelse, kontaktpersoner och studieorganisatör.

9        Val av en revisor och en suppleant.

10      Val av valberedning.

11      Riktlinje inför kommande verksamhetsår.

12      Övriga frågor.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgar och beslut av föreningsmöte och årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan utse arbetsutskott. Om kontaktombud och studieorganisatör utsetts särskilt skall dessa kallas till styrelsemötena. Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av revisorerna.

  § 5.1         Valberedning

Val av funktionärer förbereds av valberedningen som skall bestå av två personer. Valberedningen utser själv ordförande som också skall vara sammankallande.

Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar skall vara valberedningen tillhanda, och upprättar förteckning över inkomna nomineringar. Endast personer upptagna på förteckningar kan aktualiseras för val på årsmöte.

Om nominerad men ej deltagande på årsmötet, förväntas skriftlig bekräftelse (tillfrågad).

Val av funktionärer i valberedningen bereds före årsmötet av en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp som på årsmötet föreslår de funktionärer som skall ingå i valberedningen.

§ 6            Medlemsavgift

Föreningens medlems avgift till Sturge Weber föreningen Sverige erläggs senast den 1:a juni varje år. Avgiften skall erläggas för det totala antalet medlemmar.  Avgift till Riksförbundet Sällsynta Diagnoser erläggs när räkningen kommer.

 

§ 7            Särskilda föreskrifter

Medlemskap i Sturge Weber förening Sverige upphör genom skriftlig anmälan eller vid utebliven medlemsavgift, enligt av föreningen beslutade regler. Medlem som skadar organisationens verksamhet eller handlar i uppenbar strid mot föreningens stadgar kan uteslutas vid Sturge Weber föreningen Sverige årsmöte eller medlemsmöte. Ändring av stadgar sker på årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 8            Upplösning

Beslut om upplösning av förening fattas vid årsmötet och därpå följande föreningsmöte. För upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda mötena. Eventuella tillgångar tillförs Riksförbund Sällsynta Diagnoser.

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.