Årsmöte 2012

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Protokoll från årsmötet i Tranås

Årsmöte 2012-03-11

Mötet öppnas

§ 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Kallelse har skett i behörig ordning.

 

§ 2.  Fastställande av röstlängd

Principen är att den som betalat in medlemsavgiften har en röst.
Upprop gjordes enligt deltagarlistan.

Konstaterades
att 14 personer har rösträtt, 1 anmält hade inte kommit.

 

§ 3. Val av årsmötesfunktionärer

 

– Till ordförande valdes enhälligt Ingrid Wadenheim

– Till mötessekreterare valdes föreningens sekreterare Ingela Videbäcken.

– Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kim Lindecrantz och Jakob Fichtelius

 

Beth överlämnade ordförandeklubban till Ingrid som är dagens ordförande. Ingrid berättade lite om sig själv innan hon gick vidare i programmet.

 

§ 4. Fastställande av dagordning

 

Beslöts

att fastställa dagordningen

 

§ 5 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (2011)

Förenings ordförande Beth Lindecrantz  läste verksamhetsberättelsen

 

Beslöts

att fastställa verksamhetsberättelsen för 2011 och lägga till handlingarna.

 

§ 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (bokslut 2011)

Maria som är kassör  redogör för denna

 

Konstaterades
Intäkter        29120,-
Kostnader   18426,65

 

Resultat
Tillgångar   16396,65

 

§ 7. Behandling av revisionsberättelsen för 2011

Revisionsberättelsen  lästes av John-Olof Ståhl

 

Beslöts

Ansvarsfrihet beviljas och

att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 till handlingarna

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

 

Beslöts

att bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

§ 9. Behandling av motioner

 

 1. Föreningens namn: Att ändra vårt föreningsnamn så den blir med litet f i förening då vår logga har litet f.

 

Beslöts

att vårt föreningsnamn blir Sturge Weber föreningen Sverige. Godkänns enhälligt av årsmötet.

 

 1. Försäljning: Vi röstar på tre olika saker att sälja som också ger reklam.

 

1.       Kylskåpsmagneter

2.       T-shirts

3.       Tygväskor

 

Konstateras

Kylskåpsmagneter 9 st

T-shirts 3 st

Tygväskor  0 st

 

Beslöts

att bidrag nummer 1 kommer att köpas in.

 

§ 10. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (2013)

 

Beslöts

att behålla medlemsavgifter oförändrat.

 

§ 11. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår

Subventionering till diagnosbärarna, inbjudna och styrelsen

 

Beslöts

att rese/boendeersättning för styrelse och inbjudna vid styrelsemöte och halvårsmöte:

Bil: 18;- /mil

Billigaste alternativet ska brukas, inom rimliga gränser, flyg kan vara billigare än tåg och kan vara befogat vid långa resor. Tåg, buss eller flyg.

Boende: Vi utgår från det billigaste alternativet på platsen. Ansvarig för mötet kontrollerar detta. Beslutet gäller 1 år

Styrelsen har årsmötets förtroende att hålla sig till det mest kostnadseffektiva

 

 

§ 12. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår (2013)

Föreningsstyrelsen förslag till budget och verksamhetsplan lästes av tidigare sekreterare Maria Nordin

Budget 2012

Intäkter                   

Gåvor                 5000

Försäljning         4000

Medl.avg          15000

Stöd/stip           45000

 

69000

 

Kostnader

 

Bank                     609

Lokalhyra         10000

Tel/porto            2500

Kontorsmat        1000

Vistaprint         10000

Resekostn         15000

 

39100

 

Läger                51500

 

 

Verksamhetsplan

 • Vi skall arbeta vidare med vår hemsida så vi blir nöjda med dess innehåll och utseende.
 • Utveckla och effektivisera medlemsregistret.
 • Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, facebook och broschyr.
 • Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
 • Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda dem att delta.
 • Fondsökande
 • Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar och sponsorer.
 • Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
 • Sprida information om sommarläger
 • Tillsätta projektledare för att hitta sponsorer. Thomas Palmqvist är tillfrågad.

 

Beslöts

att anta förslaget till budget samt verksamhetsplan/inriktning för 2013.

 

 

§ 13. Val av föreningsordförande

Valberedningens förslag presenterades av Slavica Palmqvist

Beslöts
att enhälligt omvälja Beth Lindecrantz till föreningsordförande på 1år

 

§14. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter

 

Beslöts

 

att som ordinarie ledamöter välja :

Maria Nordin (omval) 2 år

Joakim Ståhl (omval) 2 år

 

att som suppleanter välja:

Veronika Eriksson  (nyval) 1 år

Jakob Fichtelius (nyval) 1 år

 

§ 15. Val av revisor samt suppleanter

 

Beslöts

 

att till revisorer välja:
John-Olof Ståhl (omval) 1år

 

att som suppleanter välja:

Gösta Ståhl (nyval) 1 år

 

§ 16. Kontaktperson

 

Beslöts

 

Sara Hugard (omval) 1 år

 

§ 17. Val av projektansvariga

 

Beslöts

Katarina  Andersson

Veronica Eriksson

Thomas Palmqvist

 

§ 18. Val av Fondansvariga

 

Beslöts

Beth Lindecrantz

Ingela Videbäcken

 

§ 19. Val av valberedning

 

Beslöts

Slavica Palmqvist

Kim Lindecrantz

§ 20. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte

 

Beslöts

Nästa årsmöte är 24/3 2013

Styrelsen kommer meddela plats

 

§ 21. Avslutning av föreningsårsmötet

 

Dagens ordförande uttrycker sin belåtenhet med att effektivt årsmöte och många kloka beslut fattade.

Tackar för att hon fått vara med oss som ordförande och avslutar mötet.

Beth delar ut blommor och rabattkort som tack för hjälpen.

 

Protokollet från årsmötet 11 mars 2012 skrivet av:

 

Ingela Videbäcken

Årsmötessekreterare

 

Justeras

 

 

 

Kim Lindecrantz                                                             Jakob Fichtelius

Both comments and pings are currently closed.

1 Kommentar