Styrelsemöte Tranås 2012-03-10

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

 

Styrelsemöte

 

Protokoll §§ 157-175

 

Tranås 2012-03-10

 

 

§ 157. Närvarande 

 

Ordförande Beth Lindecrantz                       Kassör Maria Nordin,

Sekreterare Ingela Videbäcken.                 Ordinarie Joacim Ståhl

Viceordförande  Katarina Andersson

 

§ 158. Mötets öppnande

 

Beth förklarar mötet öppnat klockan 10.00 då alla konstaterats närvarande.

 

§ 159. Dagordning

 

Förslaget till dagordningen godkändes.

 

§ 160. Val av protokolljusterare

 

Beslut:

 

Att välja Beth och Ingela till protokollförare

 

§ 161.  Föregående protokoll

 

Godkändes utan justeringar.

 

§ 162.  Projekt och aktiviteter.

 1. Sommarlägret 2012. Beth är ansvarig för det praktiska med lokaler osv. Katarina är ansvarig för småbarnsaktiviteter, Veronica Eriksson och Jakob Fichtelius  är ansvariga för vuxengruppen. Katarina är samordnare och ansvarar för att rapportera fortlöpande till Beth.

Vi beslutade att vi har kick-off på fredagen när alla anlänt med presentation och agenda för helgen och avslutsträff på måndagen innan alla åker hem.

 1. Hänvisning till § 153-4. Katarina läser upp förslag på telefonmanual, som vi ska använda till dem som tackat ja/nej eller inte svarat, för att efterfråga allas intresse av aktiviteter och syn på sommarläger.

Beth informerar styrelsen, som hjälps åt, när det är dags att ringa runt.

Beth är ansvarig för att alla rum blir inbokade i tid. Medlemmarna får själva bjuda familj/vänner om det finns platser kvar.

 

Delbetalning 10% för lägerkostnad gjord i februari till vandrarhemmet.

 

§ 163.  Hemsidan

 

Ser bra ut nu och det är bara att fortsätta uppdatera  information.

Beslut:

Joacim tar över  ansvarig för hemsidan och Katarina är back-up.

Joacim kopplar bort Facebooksidan från hemsidan och en ny flik

som vi beslöt kalla Fonder/Tack till (om det finns plats, annars bara Tack)

Beslut:

Beth kommer att ringa alla som ger gåvor för att kontrollera om det är ok om vi skriver deras namn  på hemsidan. Vi kommer inte att sätta ut belopp från privatpersoner.  Företag får sitt namn och belopp synligt om de vill det.

 

§ 164. Facebook

 

Katarina är ansvarig för Facebooksidan och vi har fortsatt varsin paragraf på dagordningen för rapportering av Hemsida och Facebook.

Förslag från Katarina att vi tar frågor på Facebook ett steg längre och kollar upp de frågeställningar som kommer, skickar runt i styrelsen samt vid medicinska frågor använder vi oss av de länkar vi har på hemsidan och skickar mail till berörd läkare. Dessa frågor ska först remissas i styrelsen. Ev via facebookmöte . Beth känner sig inte bekväm på facebook och ställde sig frågande till sånt möte.

 

§165.  Föreningens ekonomi

 

 1. Maria ska kolla om vi kan ha gratis telefonkonferens

 

 1. Maria kollar hur vi öronmärker pengar till lägret ex fondpengar, hur vi gör med överskott

 

3.       Vid dubbelbetalning medlemsavgiften:

Beslut:

Kassören tar kontakt med personen och kommer överens om lösning. Alternativ: avdrag för lägeravgift (gäller 2012), återbetalning, eller gåva till föreningen.

4.   Byte av styrelseuppdrag

Beslut:

Att från och med årsskiftet blir Ingela Videbäcken Sekreterare i föreningen/styrelsen

Att från och med årsskiftet blir Maria Nordin kassör i föreningen/styrelsen

Firmatecknare

Till firmatecknare valdes :

Ordförande Beth Lindecrantz, 581029-2200 (Omval)

Kassör Maria Nordin, 721218-0504 (Nyval)

 

Ingela har tittbehörighet på kontot.

 

5.  Beth har köpt Office Hem och Student enligt beslut §83  till ett pris av 999,- Det finns tre licenser som bör ges till styrelsemedlemmar vid behov. Kvitto ska lämnas till kassör.

6.     Beslut ang. rese/boendeersättning för styrelse och inbjudna vid styrelsemöte och halvårsmöte:

Bil: 18;- /mil

Billigaste alternativet ska brukas, inom rimliga gränser, flyg kan vara billigare än tåg och kan vara befogat vid långa resor. Tåg, buss eller flyg.

Boende:  Vi utgår från det billigaste alternativet på platsen. Ansvarig för mötet kontrollerar detta. Ex vandrarhem i Tranås kostar 150,-  Då ersätts medverkande med 150,-

Beslutet gäller 1 år

 

Vi diskuterade allmänt hur vi ska sponsra medlemmar och kommer att samla in förslag och ta beslut i frågan vid nästa styrelsemöte i juni.

 

§ 166.  Medlemsregistret/Medlemmar

 

1.Maria redovisar: Två familjer är utträdda ur föreningen. 27 medlemmar saknas jämfört med 2011.

Årets medlemmar totalt 116 st

Kvinnor                     63

Män                           53

Huvudmedlemmar   60

Fam.medlemmar      56

 

2.Tackkorten är slut.

Beslut:

Att vi skickar de kort utan Tack förtryckt, tills de är slut.

 

Förslag finns att göra ny egna kort med foton från sommarlägret. Ett projekt? Tar det med till nästa styrelsemöte.

Av 116 medlemmar har ett 30-tal mailadresser. Vi ska skriva med i nästa utskick, att vi är tacksamma om så många som möjligt meddelar mailadress för att spara in porto vid utskick.

 

§167.  Sällsynta Diagnoser

 

Bannern för 90-konto finns nu på hemsidan men Joacim vet inte om länken fungerar, han ska följa upp detta. 1000,- är belöningen när vi har den på hemsidan

 

§168.  Fonder

 

Vi har fått info om fonder som är lämpliga från Ingrid Wadenheim. Beth går igenom de fonder vi ska jobba med efter årsmötet, hon har gjort en förteckning på excel så att vi kan följa vad vi har sökt och vad vi har fått in, senaste datum för ansökan etc. Thomas Palmqvist ska hjälpa Beth och även Ingela. Beth har huvudansvaret för fonderna. Under projekt kan vi rösta in Thomas som projektansvarig han har erbjudit att gå ut till företag som kan sponsra föreningen.

Förslag att ta hjälp av fondsökare som kostar 250,- avslaget.

 

§169.  Beslut om budget och Verksamhetsplan för verksamhetsår

 

Budget 2012

Intäkter                   

Gåvor                 5000

Försäljning         4000

Medl.avg          15000

Stöd/stip           45000

 

69000

 

Kostnader

 

Bank                     609

Lokalhyra         10000

Tel/porto            2500

Kontorsmat        1000

Vistaprint         10000

Resekostn         15000

 

39100

 

Läger                51500

 

Verksamhetsplan

 • Vi skall arbeta vidare med vår hemsida så vi blir nöjda med dess innehåll och utseende.
 • Utveckla och effektivisera medlemsregistret.
 • Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, facebook och broschyr. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
 • Bevaka konferenser och övriga aktiviteter vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda dem att delta.
 • Fondsökande
 • Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar och sponsorer.
 • Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
 • Sprida information om sommarläger
 • Tillsätta projektledare för att hitta sponsorer. Thomas Palmqvist är tillfrågad.

 

§ 170.  Rapporter

 

1.       Deltagande på konferens på Karolinska, Stockholm 22/2, Sällsynta Diagnoser. Maria och Katarina var  där.  Rapport kommer på hemsidan.

2.       Sällsynta Dagen i Stockholm 29/2   På centralen medverkade Katarina, Maria och diagnosbärare Jakob Fichtelius som funktionärer. Ingela och Kjäll var åhörare. Beth var med på konferensen. Samtliga tyckte  det var en mycket bra och givande dag. På Sällsynta Diagnosers hemsida finns rapport att läsa.

 

3.       Blindskriftsbrev till synskadade, mycket uppskattat. Beth hade med ett brev för kännedom.

 

§ 171.  Inkomna skrivelser

 

1. Vi har fått inbjudan till årsmöte på Sällsynta Diagnoser den 21/4.  Vi ska fråga Veronika och Jakob då ingen i styrelsen kan gå, ev Maria. 2 st från föreningen kan vara med.

2. Socialstyrelsens broschyr om Sturge Webers syndrom: Katarina ska lägga in på hemsidan att ny broschyr finns och länka denna till socialstyrelsen.

 

§ 172.  Övrigt

 

 1. 1.            Vårt föreningsnamn Sturge Weber Föreningen Sverige står med litet f i vår logga.       

Beslut:

Att vårt föreningsnamn ska skrivas med litet f i ”föreningen” i Sturge Weber föreningen Sverige. Behandlas under motioner på kommande årsmöte.

 1. Försäljning

Beslut:

Att  inte sälja årskalender nästa år då det inte gav mycket vinst.

Vi tagit fram tre förslag av nya artiklar: Kylsåpsmagneter, T-shirt med loggan, Väska med loggan. Behandlas under motioner på kommande årsmöte.

 1. Det kom förslag att styrelsen skulle ha en piketröja med vår logga på. Ska användas när vi representerar föreningen.

 

Beslut:

Vi köper in piketröjor till styrelsen till de som vill ha det. Föreningen sponsrar med 150,- för tröjorna som kostar 239,- så betalar vi själva resten

 

 1. Tips på hemsidan: Rätt till aktivitetsersättning Katarina kollar vad det innebär och Grönt kort hos tandläkare, Joachim kollar hur det fungerar och var man ansöker om detta.
 2. Beth vill gå tillbaka till §58 angående samarbete med andra länder.                               Beslut:

att börja med Norge, vi är inte mogna för större uppdrag ännu. Beth håller i kontakten med Norge och kollar om de har en aktiv förening samt inbjuder till att bli medlem hos oss.

 1. Att sprida information om SWS. Fortsätta som tidigare. Dela ut broschyren där vi träffar personal som har ansvar för våra diagnosbärare. Informera till de som visar intresse.
 2. Hur ska vi få fler diagnosbärare att bli medlemmar – svar att sprida information att vi finns.
 3. Vi ska skriva in på hemsidan att vi kommer att markera på karta var diagnosbärare bor. Maria kommer att ringa upp nya medlemmar för att fråga om de vill vara med på kartan.

 

§ 173.  Årsmöte

 

Vi kallar in de inbjudna att gå igenom årsmötets paragrafer.

Adjungerade är inbjudna: ordförande för årsmöte, valberedningen, revisor, två diagnosbärare.           Ej närvarande: vice revisor

Genomgång av Årsmötesprotokoll inför den 11/3.

 

§ 174.  Kommande styrelsemöte

 

Telefonmöte 26/5 kl16.00-18.00 Avstämning sommarläger

Telefonmöte 10/6 Styrelsemöte

 

§ 175.  Mötets avslutning

Beth förklarar mötet avslutat klockan 17.30

 

Protokollförare                                                               Justerat av Ordförande

Ingela Videbäcken                                                          Beth Lindecrantz

Both comments and pings are currently closed.