Styrelsemöte / Telefonmöte 2012-01-14

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte

Protokoll §§141-156

 Telefonmöte 2012-01-14. Kl. 10-12

 

§ 141. Närvarande

Ordförande Beth Lindecrantz                                         Kassör Ingela Videbäcken

Sekreterare Maria Nordin

Ej Närvarande

Ordinarie Joacim Ståhl

Vice ordförande Katarina Andersson

 

§ 142. Mötets öppnande

Beth förklarar mötet öppnat klockan 10.00 då alla har konstaterats närvarande.

 

§ 143. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

 

§ 144. Val av protokolljusterare

Beslut:

att välja Beth och Maria till protokolljusterare

 

§ 145. Föregående protokoll

Godkändes utan justeringar.

 

 

§ 146. Föreningens Ekonomi

Ingela rapporterade följande händelser september – dagens möte:

 

Kostnader (f.o.m Sept 2011)                                          Intäkter
Hotell Åberg 5150:-                                                        Medlemsavgifter 8500:-
Vistaprint 3206 :-                                                               Kalendrar 1170:-
Bankkostnader 600:- (för 2012)                                     Gåva G. Ståhl 700:-
Totalt: 8956kr                                                                                       Totalt: 10370kr

 

Kort sammanfattning nedan, hel sammanställning presenteras i samband med årsmötet.

 

Ingående Balans                  1/1 2011:                            5703,-

intäkter                                1/1 2011-13/1 2012            31090,-

————————————————————————

summa debet                       36793,-

 

kostnader                            1/1 2011-13/1 2012            19026,65,-

————————————————————————-

Skillnaden                                                                         17766,35,-

 

§ 147. Medlemsregister

Maria rapporterade följande:

Medlemmar per 20111231    93st

Medlemmar per 20120114    99st (6st nya medlemmar för föreningen)

Kvinnor 76

Män 60

Diagnosbärare 16

Fam.medlem 65

 

Konstaterande

Påminnelse till medlemmar under 2011 ska skickas via mejl alt post senast 20120301.

Beslutades

Fiktivt slutdatum för inbetalning medlemskapsår: 2012 är 20120301, så det kommer in på kontot innan årsmötet. Tidigare års medlemmar som ej betalat till dess kommer markeras ”utträdda” och räknas ej som medlemmar innan avgift erhållits.

 

§148. Hemsidan

Maria har talat med Katarina minuterna innan mötet idag och då avrapporterades följande:

Samarbetet med Joacim fungerar mycket bra och hon vill fortsätta få arbeta parallellt även fortsättningsvis. För övrigt så flyter hemsidan som ska.

Beth önskar följande ändringar/ tillägg på hemsidan:

Text till de bilder som ligger ut med namn och förklaring, detta gäller även den Svenska kartan vi har där. En text med förklaring till vad de röda prickarna representerar på den. Bra exempel på detta är hur styrelsebilden/texten ser ut.

 

Beslut

att ovan ändringar/tillägg sker på hemsidan.

 

§ 149. Sällsynta Diagnoser

1.   Sällsynta dagen 29e februari

Inbjudan att delta på Centralstationen i Stockholm och även möjlighet att vara behjälplig under konferensen som hålls på Oscars Teatern under dagen. Som det är just nu ska Maria och Katarina delta på Centralstationen tillsammans med diagnosbärare Jakob Fichtelius.

Katarina har tagit ett eget initiativ lokalt. Hon har kontaktat lokal press (MITT I), Socialtjänsten och Kulturhuset i Haninge. Alla instanser har visat ett stort intresse och ska återkoppla med plats och möjligheter där Katarina kan hålla informationsverksamhet om Sällsynta Diagnoser lokalt i Haninge (där hon kommer stå under eftermiddagen). Även varit i kontakt med Maria Gardsäter på Sällsynta Diagnoser och efterfrågat material för dagen, så som broschyrer eventuella roll-ups etc.

2.   90-Konto banner

Om man exponerar denna banner på sid hemsidan första sida under 1år, får man 1000kr som föreningsstöd och tack. Man kan även följa hur mycket pengar som kommit in på detta konto genom Sällsyntas hemsida.

Konstaterande

att under förra styrelsemötet §133 beslutades det att införa 1kr/medlem i vår förening som stöd till 90-kontot. Denna överföring kommer ske snarast.

 

Beslut

att vi kontaktar Sällsynta diagnoser omgående och får det rätta underlaget för att lägga upp banner på vår hemsidas första sida.

 

§ 150. Rapporter

1.   Rapport inkommen från deltagande i ordförandemötet 15-16/10 2011, Stockholm. Finns på hemsidan.

2.   Rapport från deltagande i Ågrenska Familjevistelse 14-18/11 2011, Amundön. Maria har skrivit en som finns på hemsidan och även Katarina som deltog, kommer med ett material om sin/familjens upplevelse.

 

§ 151. Inkomna skrivelser

1.   Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Föreningen är beviljad 30000 som ska användas till vårt Sommarläger. Detta meddelades via brev som Beth tar med sig till nästa styrelsemöte.

§ 152. Årsmöte

Plats: – Studieförbundet, Storgatan 50 i Tranås

Kontaktperson: Bodil          Telefonnummer: 0140-16304

Datum/Tid: 11/3-2012 Kl.13-15

1.   Beth har tagit kontakt med Studieförbundet där vi kan hålla vårt möte utan kostnad och det ligger mitt på huvudgatan, mitt emot rekommenderade hotellet. Hotell Åberg ska Maria ta kontakt med för att boka upp en del rum, en bokningskod att hänvisa till när man bokar och få priser av. Beth ska göra detsamma med vandrarhemmet i Tranås. All denna information kan vi sedan posta på hemsidan och även skicka ut med inbjudan till Årsmötet.

2.   Joacim ska ha tillfrågat sin morbror om att vara Ordförande för dagen och skulle han tacka nej. Då kan Scoutledaren tillfrågas?! Avvaktar svar från Joacim till vem som blir ordförande för dagen.

3.   Beth har tillfrågat alla i styrelsen om de vill fortsätta och det blev ett positivt svar från alla. Maria och Joacim omval på 2år. Omval av ordförande på 1år (Beth ställer upp på omval, finns det andra förslag får ni lämna dessa till valberedningen). Beth har diskuterat med Ingela och Maria angående ett byte, gällande sina nuvarande styrelseuppdrag.

 

Beslut

att från och med årsskiftet blir Ingela Sekreterare i föreningen/ styrelsen.

att från och med årsskiftet blir Maria Kassör i föreningen/ styrelsen.

Diskuterade även förslag om att valberedningen frågar diagnosbärare tillika medlemmar Veronica (kontaktperson) och Jakob F, att aktivt delta i styrelsen.

 

Beslut

Att valberedningen tillfrågar Veronica och Jakob F.

4.   Under förra årsmötet så bjöd styrelsen formellt även in årsmötes ordförande, revisor, vice revisor och valberedningen i den sista delen av styrelsemötet som rör årsmötet. I förberedande syfte.

 

Beslut

att styrelsen bjuder dem i år igen

 

§ 153. Sommarläger

1.   Vi måste ha några som håller i planeringen/programmet för lägret. Beth är gärna sammankallande.

Konstaterande

Katarina anmälde sitt intresse för aktivitetsbiten men vill inte vara ensam. Förslag som alla var med på var att vi tillfrågar Veronica och Jakob F. om de skulle kunna tänka sig hjälpa till. Barn aktiviteter/ Vuxen aktiviteter förutom Djurparken är det som ska planeras.

2.   Fördelning av det ekonomiska (fondpengarna) kommer Beth diskutera med Ingrid Wadenheim nu i januari. Hon sitter med i styrelsen för Sällsynta Diagnoser och har arbetat med fonder i många år.

3.   Inbjudan              a.                   Formulering

 

Konstaterande

att Beth kommer be att få ta del av likvärdiga inbjudningar när hon ses med Ingrid.

 

b.     Hur sprider vi information om lägret?

 

Beslut

att information postas på hemsidan, facebook, brevinbjudan och mejl.

 

c.                   Vem ska få inbjudan?

 

Beslut

att diagnosbärare får inbjudan och tar i sin tur med sig sin familj.

 

 

4.   Positivt bemött förslag från Ingela var att vi tar fram en enkät/talmanus och ringer efter slutdatum för anmälningar till sommarläger. Både till dem som tackat ja- och till dem som inte svarat eller tackat nej-. För att efterfråga deras intresse av aktiviteter och syn på sommarläger. Vi tar denna punkt med oss till nästa styrelsemöte.

 

Beslut

Att sista dag för anmälan till sommarläger är 14/5-2012

 

§ 154. Övrigt

1.   Julhälsningen

Brevet, broschyren och PG-lappen blev positivt bemötta är det Beth fått höra. Att nästan 50% av befintliga medlemmar redan betalat in avgiften för 2012 beror nog på detta också.

2.   Blindskriftbrev

Beth uppsökte stadsbiblioteket och fick hjälp med att få sin text översatt till blindskrift. Då vi har en medlem som inte kan läsa sin egen post. Två kopior kostade 4kr och enligt Ingela uppskattade Kjell

detta mycket. Beth kommer visa oss underlaget nästa styrelsemöte.

3.        Årskalender

Det var 50st från början och nu finns det 8st kvar. Om ingen önskar beställa fler tar vi med oss dem till årsmötet.

4.        Företag som sponsrar oss

Beth har talat med Ingrid Wadenheim och deras förening nämner företagen  i deras föreningstidning och årsberättelse. Ett förslag skulle vara att ha en flik på hemsidan kanske där man tackar företag och kanske även privatpersoner i framtiden. Detta tar vi med oss till nästa styrelsemöte.

5.        Ågrenskafamiljevistelse

Maria och Katarina deltog med respektive familj. Det var mycket bra och har initierat mycket där hemma och i sjukhuskontakter/habilitering osv. Ett nyhetsbrev kommer även skickas ut/ finnas på Ågrenskas hemsida inom snar framtid- som berättar om just den familjevistelsen.

6.        Information med BAN nummer till utlandet

Beth har gjort en variant på det befintliga medlemsformuläret/PG-lapp, som är till utlandet. Ifall man har familj eller vänner utomlands så kan även de välja att stödja föreningen. Beth har familj och vänner i utlandet som nu kan bli medlemmar eller förnya medlemskapet själv.

7.        Fondansökan hjälp Ingrid Wadenheim

Då vi i styrelsen gör en del arbete och deltar i olika aktiviteter som oftast inte är gratis. Våra diagnosbärare som är medlemmar har vi som mål att hjälpa ekonomisk på olika sätt. Beth tar reda på genom Ingrid om/vilka fonder vi kan söka för att eventuellt få lite finansiell hjälp på vägen. Informationen hon får kommer tas med till nästa styrelsemöte.

 

§ 155. Kommande styrelsemöte

Styrelsemöte inför årsmötet den 10 mars, 2012 kl.13. Plats: Studieförbundet, Storgatan 50, TRANÅS

Årsmöte den 11 mars, 2012 kl.13-15. Plats: Studieförbundet, Storgatan 50, TRANÅS

 

§ 156. Mötets avslutande

Beth förklarar mötet avslutat 12.00.

 

 

 

 

Protokollförare                                                                                                         Justerat av Ordförande

Maria Nordin                                                                                                              Beth Lindecrantz

 

 

____________________                                                                                                                                     

Both comments and pings are currently closed.