årsmöte 2011

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Sturge Weber Föreningen Sverige

Protokoll från årsmötet i Malmö
söndag 13 mars 2011

§ 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse hade, enligt stadgarna, skickats 30 dagar i förväg och möteshandlingarna har kommit fram minst två veckor före föreningsårsmötet.

Konstaterades
att kallelse till förbundsmötet hade skett i behörig ordning

§ 2. Fastställande av röstlängd
Principen är att den som betalat in medlemsavgiften har en röst.
Upprop gjordes enligt deltagarlistan.

Konstaterades
att 9 personer har rösträtt.

§ 3. Val av årsmötesfunktionärer
– Till ordförande för årsmötet valdes Tomas Palmkvist.
– Till mötessekreterare valdes föreningens sekreterare Maria Nordin.
– Till protokolljusterare, och tillika rösträknare utsågs Kim Lindecrantz och Brita Peterson.

§ 4. Fastställande av dagordning

Beslöts

att fastställa dagordningen.

§ 5. Behandling av föreningens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår(2010)
Verksamhetsberättelsen lästes av ordförande Tomas Palmkvist då den inte är så lång.

Beslöts

att fastställa verksamhetsberättelsen för 2010 och lägga till handlingarna.

§ 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2010)
Ingela Videbäcken, som är föreningens kassör, läste upp resultaträkningen och balansräkningen för 2010.
Konstaterades
Intäkter 7220:-
Kostnader 1517:-
Resultat
Tillgångar 5703:-

§ 7. Behandling av revisionsberättelsen för 2010
Revisionsberättelsen lästes av Ingela Videbäcken.

Beslöts

att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 till handlingarna

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

Beslöts

att bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 9. Behandling om motioner
Föreningens symbol ska väljas i form av röstning och det finns 3 bidrag framtagna av föreningsstyrelsen.
1. Huvud
2. Sol
3. Bläckfisk

Konstateras
att bidrag nummer ett fick, 1 röst, bidrag 2 fick, 5 röster och bidrag 3 fick, 2 röster. En person med rösträtt, valde att inte rösta.

Beslöts

att bidrag nummer två som symboliserar en sol, nu är föreningens nya logotyp

§ 10. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår

Beslöts

att behålla, tidigare års medlemsavgifter.

§ 11. Beslut om ersättningar för påföljande kalenderår

Beslöts

att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp, för att ha i beaktning föreningens finansiella resurser och eventuella fondvinningar.

§ 12. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår
Föreningsstyrelsen förlag till verksamhetsplan/inriktning år 2011 lästes av Beth Lindecrantz.
Föreningsstyrelsen förlag till budget år 2011 lästes av Ingela Videbäcken.

Konstateras
att huvuddragen i verksamheten är samma som tidigare, endast smärre justeringar har gjorts och att föreningens plan är att fortsättningsvis expandera.

Beslöts

att anta förlaget till verksamhetsplan/inriktning samt budget för 2011.


§ 13. Beslut avseende antal ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelse

Konstateras
att enligt stadgarna, ska föreningen ha minst fyra ordinarie ledamöter, exklusive ordförande, samt suppleanter och valberedning bestående av två personer.

Beslöts

att fastställa antalet föreningsledamöter enligt ovan (se bilaga)


§ 14. Val av föreningsordförande

Valberedningens förslag presenterades av Kim Lindecrantz.
Beslöts
att enhälligt omvälja Beth Lindecrantz till föreningsordförande på 1år

§ 15. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter

Beslöts

att som ordinarie ledamöter välja:
Ingela Videbäcken (omval) 2år,
Katarina Andersson (nyval) 2år

§ 16. Val av suppleanter

Beslöts

att som suppleant välja:
Annette Samuelsson (omvald) 1år

§ 17. Val av revisor samt suppleant för denne

Beslöts

att till revisor välja:
John-Olof Ståhl (omval) 1år
till suppleant välja:
Åsa Peterson (omval) 1år

§ 18. Val av Kontaktpersoner

Beslöts

att omvälja följande personer 1år:
Förälder, Ordförande Beth Lindecrantz
Diagnosbärare: Sara Hugard
Diagnosbärare: Veronika Eriksson


§ 19. Val av projektansvariga

Beslöts

att styrelsen, ska ta fram detta framöver.

§ 20. Val av fondansvariga

Beslöts

att styrelsen, ska ta fram detta framöver.

§ 21. Val av valberedning

Beslöts

att välja följande personer:
Kim Lindecrantz (omval) 1 år
Slavica Palmkvist (omval) 1 år

Konstateras
att Staffan Hägg lämnar styrelsen av egen önskan, Maria Nordin och Joacim Ståhl kvarstår ytterligare ett år på sina ordinarie uppdrag.

Den nya styrelsen:
Ordförande: Beth Lindecrantz ( Bettan )
Ordinarieledamot: Ingela Vidbäck
Joacim Ståhl
Maria Nordin
Katarina Andersson
Suppleant: Annette Samuelsson

§ 22. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte

Konstaterades
Föreningsstyrelsen återkommer med ort och datum framöver, då styrelsen eller medlemmarna som var närvarande var ense om att det är styrt av vart flest diagnosbärare bor inför nästa årsmöte.

§ 23. Avslutning av föreningsårsmötet
Mötesordföranden avslutade föreningsårsmötet med att be föreningens egen poet, Diagnosbärare Kjell Peterson avsluta med två egenskrivna dikter.

Protokollet från årsmötet 13 mars 2011 skrivet av:

Maria Nordin
Årsmötessekreterare

Justeras

Kim Lindecrantz Britta Peterson

Both comments and pings are currently closed.