Konstituerande möte 17-18 april 2010

Posted by Katarina in Styrelseprotokoll

Konstituerande möte

Mötesprotokoll

17 – 18 April  2010

 

 

§ 1. Mötets öppnande

Beth Lindecrantz öppnade detta konstituerande mötet med syfte att bilda en ideell förening,  Scoutkårens lokal i Tranås.

 

§ 2. Närvarande

Följande personer närvarade:

Ingela Videbäcken            Kjäll Peterson

Staffan Hägg                      Joacim Ståhl

Anette Samuelsson         John-Olof Ståhl

Beth Lindecrantz               Maria Nordin

 

§ 3. Godkännande av Föredragslistan

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

 

§ 4. Val av Ordförande

Genom enhällig röstlängd blev Beth Lindecrantz vald till Ordförande för detta konstituerande möte.

 

§ 5. Val av Sekreterare (protokollförare)

Genom röstlängd blev Maria Nordin vald till Sekreterare för detta konstituerande möte.

 

§ 6. Val av Justerare

Genom röstlängd blev Anette Samuelsson och Joacim Ståhl valda till Justerare.

 

§ 7. Beslut om förening

Det beslutades enhälligt att vi ska starta en ideell förening.

 

§ 8. Beslut om Föreningsnamn

Förslag på namn:

1.   Sturge Weber Förening i Sverige

2.   Sturge Weber Syndrom (SWs)

3.   Sturge Weber Syndrom Sverige SWS

4.   Sturge Weber Föreningen

5.   Sturge Weber Föreningen Sverige

 

Genom röstlängd beslutades att namnet på vår nya förening är, 5. Sturge Weber Föreningen Sverige (kommer härmed omnämnas SWS efter paragraf 8 i protokoll)

 

§ 9. Beslut om SWS stadgar

Se bilaga för stadgar SWS

Vid omnämning hänvisar man till paragrafnummer på den stadgar man avser redigera. Så att man ej blandar ihop SWS paragrafer i stadgar med protokoll paragrafer.

 

§ 10. Beslut om Medlemsavgiften

Följande beslutades:

Familj ( 2 vuxna och barn upp till 18 år )           300kr/år

Enskilt ( 1 vuxna och barn upp till 18 år )          150kr/år

Stöd person                                                            100kr/år

 

 

 

§ 11. Val av Ordförande

Genom enhällig röstlängd blev Beth Lindecrantz vald till vår Ordförande i SWS, 1 år.

 

§ 12. Val av Ledarmöter i styrelsen

Genom röstlängd blev följande invalda till styrelsen:

Ordinarie Joacim Ståhl: 2år

Maria Nordin: 2år

Ingela Videbäcken: 1år

Staffan Hägg: 1år

Suppleant Anette Samuelsson: 1år

 

§ 13. Val av Revisor

Genom röstlängd beslutades att

Ordinarie: John-Olof  Ståhl 1år

Suppleant:  Åsa Peterson 1år

 

§ 14. Val av Valberedning

Styrelsens uppdrag att utse två personer.

 

§ 15. Beslut om föreningens syfte

Samla och sprida information om Sturge Weber Syndrom.

Bilda ett levande nätverk med hjälp av medlemsregistret och familjeverksamhet.

 

§ 16. Beslut om Budget

Efter att ha gått igenom de ungefärliga inkomsterna estimeras budget till 20,000kr.

 

§ 17. Övriga frågor

Det var inga frågor.

 

§ 18. Avslutande av möte

Beslutades att ett första konstituerande styrelsemöte skall ajourneras till den 18/4.

Beth Lindecrantz förklarade mötet avslutat.

Som en parantes ska tilläggas att mötet avslutades med två stycken limerickar och en dikt framförd av vår nyfunna poet Kjäll Peterson (diagnosbärare).

 

§ 19. Mötets öppnande

Ordförande Beth Lindecrantz öppnade det ajournerade  styrelsemöte 18/4 i Scoutkårens lokal i Tranås.

 

§ 20. Närvarande

Följande personer närvarade:

Beth Lindecrantz            Ingela Videbäcken

Kjäll Peterson                Joacim Ståhl

Anette Samuelsson     John-Olof Ståhl

Maria Nordin

Ej närvarande:  Staffan Hägg

 

§ 21. Firmatecknare

Till att teckna föreningens firma valdes:

Ordförande Beth Lindecrantz: 581029-2200.

Kassör Ingela Videbäcken: 530817-5602.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§ 22. Nästa Möte

Nästa styrelsemöte hålls i Borås den 4 september kl. 14.00 – 17.00.

Maria Nordin återkommer med mötesplats.

 

§ 23. Avslutande av möte

Beth Lindecrantz förklarade mötet avslutat.

Som en parantes ska tilläggas att mötet avslutades med två stycken dikter skrivna av vår nyfunna poet Kjäll Peterson (diagnosbärare).

 

 

Protokollförare                                       Ordförande

Maria Nordin                                           Beth Lindecrantz


Justerat av:                                               Justerat av:

Anette Samuelsson                                Joacim Ståhl


Normalstadgar för Sturge Weber Föreningen Sverige


§ 1            Namn

Föreningens namn är Sturge Weber Föreningen Sverige. Den utgör en förening under Riksförbundet Sällsynta Diagnoser Sverige och erlägger årligen avgift till dem.

 

§ 2            Ändamål

Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga samt att verka för deras intressefrågor.

Föreningen skall inom sitt verksamhetsområde bland annat samla och sprida information, verka för god sammanhållning, arbeta för organisationens utveckling, ordna mötes- och studieverksamhet, så långt som möjligt svara för kontaktverksamhet för medlemmar och andra med Sturge Weber Syndrom, skapa social gemenskap och stödja varandra så att livet blir mer aktivt och självständigt för de berörda, samverka med övriga organisationer för förhindrande samt söka och utveckla kontakt med samhällets organ beträffande medicinska och sociala frågor.


§ 3            Medlemskap

Medlemmar i föreningen är de personer som anslutit sig till föreningen och erlagt fastställda avgifter.


§ 4            Verksamhet

Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen.

§ 5            Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls senast sista mars varje år. Förslag, som enskild medlem vill förelägga årsmötet, skall senast 10 dagar före årsmötet tillställas styrelsen. Kallelse till årsmöte skall ske senast 30 dagar före årsmötet.

Vid årsmöte väljes styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga ledarmöter jämte suppleanter. Ordförande väljes för ett år. Ordinarie ledarmöter bör väljas för sådan tid att hälften avgår vid påföljande årsmöte, övriga vid det därpå följande. Suppleanter väljes för ett år. Föreningen utser inom eller utom styrelsen kontaktperson och studieorganisatör.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1        Fråga om kallelse utgått till behörig ordning.

2        Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.

3        Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

4        Revisorernas berättelse.

5        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6        Fastställande av medlemsavgift.

7        Val av ordförande.

8        Val av styrelse, kontaktpersoner och studieorganisatör.

9        Val av en revisor och en suppleant.

10      Val av valberedning.

11      Riktlinje inför kommande verksamhetsår.

12      Övriga frågor.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgar och beslut av föreningsmöte och årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan utse arbetsutskott. Om kontaktombud och studieorganisatör utsetts särskilt skall dessa kallas till styrelsemötena. Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av revisorerna.

                                   § 5.1         Valberedning

Val av funktionärer förbereds av valberedningen som skall bestå av två personer. Valberedningen utser själv ordförande som också skall vara sammankallande.

Valberedningen fastställer sista dag för när nomineringar skall vara valberedningen tillhanda, och upprättar förteckning över inkomna nomineringar. Endast personer upptagna på förteckningar kan aktualiseras för val på årsmöte.

Om nominerad men ej deltagande på årsmötet, förväntas skriftlig bekräftelse (tillfrågad).

Val av funktionärer i valberedningen bereds före årsmötet av en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp som på årsmötet föreslår de funktionärer som skall ingå i valberedningen.

 

 

                                                                                       § 6            Medlemsavgift

Föreningens medlems avgift till Sturge Weber Föreningen i Sverige erläggs senast den 1:a mars varje år. Avgiften skall erläggas för det totala antalet medlemmar.  Avgift till Riksförbundet Sällsynta Diagnoser erläggs när räkningen kommer.

 

                         § 7            Särskilda föreskrifter

Medlemskap i Sturge Weber Förening Sverige upphör genom skriftlig anmälan eller vid utebliven medlemsavgift, enligt av föreningen beslutade regler. Medlem som skadar organisationens verksamhet eller handlar i uppenbar strid mot föreningens stadgar kan uteslutas vid Sturge Weber Föreningen Sverige årsmöte eller medlemsmöte. Ändring av stadgar sker på årsmötet med 2/3 majoritet.

 

     §8             Upplösning

Beslut om upplösning av förening fattas vid årsmötet och därpå följande föreningsmöte. För upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda mötena. Eventuella tillgångar tillförs Riksförbund Sällsynta Diagnoser.


Both comments and pings are currently closed.